Продвигаемая

28/11/2021

Интервью
На неделе вышло интервью Александра Лукашенко BBC, в котором представитель беларуского государства растёкся по древу, обвиняя т.н. "коллективный запад" издевательствах над беженцами на беларуско-польской границе. 
Интервью BBC следовало за интервью CNN, но при этом кардинально отличалось по тону, потому что журналист BBC был очень осведомлён о ситуации в Беларуси, парировал ложь и манипуляции. Беларуские госмедиа вынуждены были выпустить странную нарезку с жутким монтажом, чтобы показать победу над журналистом бибиси.


Беларуско-польская граница
Напряжение на границе даже после созвона с Ангелой Меркель не достигло своей цели - ЕС не принуждён к прямому диалогу к властями Беларуси, что вынудило беларуские власти начать решать удручающее положение иностранных граждан на улице. Беларуские власти в своей манере обратили внимание - Александр Лукашенко дал пресс-конференцию в логистическом центре "Бремино-Групп", принадлежащее близкому окружению Лукашенко. 

Omicron
Новый штамм ковид-19 с большим количеством мутаций получил название "Омикрон", при этом греческая буква, в честь которой назван штамм следует не сразу после "дельты". Буква Ξ "кси" не стали использовать, потому что это очень распространённая фамилия, например у председателя КП КНР Си Дзинь Пинь (Xi Jinping), а букву "N" (ню) - могли пользователи понять, как "новый" по-английски.
Інтэрв'ю
На тыдні выйшла інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі BBC, у якім прадстаўнік беларускай дзяржавы расцёкся па дрэве, абвінавачваючы т.зв. "калектыўны захад" здзеках з уцекачоў на беларуска-польскай мяжы.
Інтэрв'ю BBC ішло за інтэрв'ю CNN, але пры гэтым кардынальна адрознівалася па тоне, таму што журналіст BBC быў вельмі дасведчаны аб сітуацыі ў Беларусі, парыраваў хлусню і маніпуляцыі. Беларускія дзяржмедыя вымушаны былі выпусціць дзіўную нарэзку з жудасным мантажом, каб паказаць перамогу над журналістам бібісі.


Беларуска-польская мяжа
Напружанне на мяжы нават пасля сазвону з Ангелай Меркель не дасягнула сваёй мэты - ЕС не прымушаны да наўпроставага дыялогу да ўладаў Беларусі, што вымусіла беларускія ўлады пачаць вырашаць гнятлівае становішча замежных грамадзян на вуліцы. Беларускія ўлады ў сваёй манеры звярнулі ўвагу - Аляксандр Лукашэнка даў прэс-канферэнцыю ў лагістычным цэнтры "Брэміна-Груп", якое належыць бліжэйшаму атачэнню Лукашэнкі.

Omicron
Новы штам ковід-19 з вялікай колькасцю мутацый атрымаў назву "Амікрон", пры гэтым грэчаская літара, у гонар якой названы штам йдзе не адразу пасля "дэльты". Літару Ξ "ксі" не сталі выкарыстоўваць, таму што гэта вельмі распаўсюджанае прозвішча, напрыклад, у старшыні КП КНР Сі Дзінь Піня (Xi Jinping), а літару "N" (ню) - маглі карыстальнікі зразумець, як "новы" па-ангельску.

07/11/2021

Западные вакцины
Александр Лукашенко заявил, что никаких западных вакцин не будет в Беларуси, потому что все уколются и уедут на Запад за инструкциями. Границы закрыты и западных вакцин в Беларуси, потому что беларусы могут покинуть островок стабильности в центре Европы. Официальная ложь и всеобщее понимание реальности иногда соприкасаются, когда из рта представителя власти вырываются правдивые мотивы какого-то репрессивного решения. 
Беларусы хотят вакцинироваться, но им не дают возможности, потому что они могут покинуть хрустальный сосуд. 

Предзабастовочное состояние.
Некоторые представители демократических сил заявили о забастовке и весь сентябрь и октябрь в Беларуси было тотально предзабастовочное состояние. Объявление забастовки всеобщей заставило всех говорить о отсутствии единства сил, но скорее оно говорит о демократической природе - беларусы не очень хотят ходить строем. Скорее можно говорить об усталости от пассивного наблюдения за закручиванием гаек и репрессиями. Противостояние беларусов с властью - это противостояние инфоповодов. 
Вся страна находится в предзабастовочном состоянии уже десятки лет - кто-то ждёт алгоритма действий, для кого-то режим агонизирует уже последние 11 лет.
Инфоповод всегда хорошо - он заставляет обсуждать, что-то делать. 


Youtube vs. СК
Ютюб заблокировал аккаунты Следственного Комитета Беларуси - оказалось, что беларуский госорган легко использовал инструменты “коллективного запада”. 

Как мы помним некоторые беларуские ведомства из-за участия в репрессиях внесены в санкционные списки США, так вот формальной причиной стало именно это, поэтому чтобы смотреть, как СК раскрывает геноцид беларуского народа во время Второй Мировой Войны теперь нужно идти например в одноклассники и там ставить “класс” видосам от подчинённых т. Шведа.
Заходнія вакцыны
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што аніякіх заходніх вакцын не будзе ў Беларусі, таму што ўсе ўколюцца і з'едуць на Захад за інструкцыямі. Межы зачыненыя і заходніх вакцын у Беларусі няма, таму што беларусы могуць пакінуць астравок стабільнасці ў цэнтры Еўропы. Афіцыйная хлусня і ўсеагульнае разуменне рэальнасці часам сутыкаюцца, калі з рота прадстаўніка ўлады вырываюцца праўдзівыя матывы нейкага рэпрэсіўнага рашэння.

Беларусы хочуць вакцынавацца, але ім не даюць магчымасці, бо яны могуць пакінуць крыштальную пасудзіну.

Перадстрайкавы стан.
Некаторыя прадстаўнікі дэмакратычных сілаў заявілі аб страйку і ўвесь верасень і кастрычнік у Беларусі быў татальна перадстрайкавы стан. Аб'ява забастоўкі ўсеагульнай прымусіла ўсіх казаць аб адсутнасці адзінства сіл, але хутчэй яно гаворыць аб дэмакратычнай прыродзе - беларусы ня вельмі хочуць хадзіць калонай. Хутчэй можна казаць аб стомленасці ад пасіўнага назірання за закручваннем гаек і рэпрэсіямі. Супрацьстаянне беларусаў з уладай - гэта супрацьстаянне інфападстаў.
Уся краіна знаходзіцца ў перадстрайкавым стане ўжо дзясяткі гадоў - хтосьці чакае алгарытму дзеянняў, для кагосьці рэжым аганізуе ўжо апошнія 11 гадоў.
Інфападстава заўсёды добра - яна прымушае абмяркоўваць, нешта рабіць.


Youtube vs. СК
Юцюб заблакаваў акаўнты Следчага Камітэта Беларусі - аказалася, што беларускі дзяржорган карыстаўся інструментамі “калектыўнага захаду”.

Як мы памятаем некаторыя беларускія ведамствы з-за ўдзелу ў рэпрэсіях унесены ў санкцыйныя спісы ЗША, дык вось фармальнай прычынай стала менавіта гэта. Таму, каб глядзець, як СК раскрывае генацыд беларускага народа падчас Другой Сусветнай Вайны цяпер трэба ісці напрыклад у аднакласнікі і там ставіць "клас" відосам ад падпарадкаваных т. Шведа.14.11.2021

Ютюб без дизлайков
Компания Гугл решила не демотивировать новых создателей негативным фидбэком, поэтому убрала общее количество дизлайков. Теперь ситуация с бургером от Собянина не повториться и сравнить количество дизлайков и лайков не получится.

Мемориал в России. 
Россия по лекалам 1984 создаёт прошлое - всё что было в прошлом подлежит пересмотру в “официально установленном порядке”, а изучение истории - это харам. Мемориал занимается очень тяжёлой темой для постсоветской реальности, особенно для таких стран, как Беларусь и Россия, где до сих пор не произошла переоценка преступлений советской власти - массовыми репрессиями. До сих пор почему-то российской власти сложно принять правду о массовых репрессиях в СССР, до сих пор - это просто эпизод, и местами это было оправданно, до сих пор нельзя исследовать и возвращать имена жертв - тема табуирована. Мемориал - одна из немногих общественных организаций скрупулёзно и долгосрочно занимается восстановлением справедливости. Давление на исследователей массовых репрессий появилось не сегодня, но сейчас атака не точечная, а ковровая - через суд по неправовым причинам российские власти ликвидируют Мемориал.
Что нам с этого?
Если молчат и не заниматься прошлым, то оно станет настоящим. Везде, где преступления СССР не были исследованы мы имеем авторитарные режимы и плавный возврат к тоталитаризму. 


Политубежище. 
Многие беларусы сейчас или за границей, или собираются за границу из-за преследования по политическим мотивам. Беларусь, как островок стабильности в центре Европы, стало тоже пристанищем для преследуемых конпспирологов, например, за штурм Белого Дома.
Юцюб без дызлайкаў
Кампанія Google вырашыла не дэматываваць новых стваральнікаў негатыўным фідбэкам, таму прыбрала агульную колькасць дызлайкаў. Цяпер сітуацыя з Бургерам ад Сабяніна не паўтарыцца і параўнаць колькасць дызлайкаў і лайкаў не атрымаецца.

Мемарыял у Расіі.
Расія па лекалах 1984 стварае мінулае - усё што было ў мінулым падлягае перагляду ў "афіцыйна ўсталяваным парадку", а вывучэнне гісторыі - гэта харам. Мемарыял займаецца вельмі цяжкай тэмай для постсавецкай рэальнасці, асабліва для такіх краін, як Беларусь і Расія, дзе да гэтага часу не адбылася пераацэнка злачынстваў савецкай улады - масавымі рэпрэсіямі. Да гэтага часу чамусьці расійскай уладзе складана прыняць праўду аб масавых рэпрэсіях у СССР, да гэтага часу - гэта проста эпізод, і месцамі гэта было апраўдана, да гэтага часу нельга даследаваць і вяртаць імёны ахвяр - тэма табуіравана. Мемарыял - адна з нямногіх грамадскіх арганізацый скрупулёзна і доўгатэрмінова займаецца аднаўленнем справядлівасці. Ціск на даследчыкаў масавых рэпрэсій з'явіўся не сёння, але зараз атака не кропкавая, а дывановая - праз суд па неправавых прычынах расейскія ўлады ліквідуюць Мемарыял.
Што нам з гэтага?
Калі маўчаць і не займацца мінулым, то яно стане сапраўдным. Усюды, дзе злачынствы СССР не былі даследаваны мы маем аўтарытарныя рэжымы і плаўнае вяртанне да таталітарызму.


Палітпрытулак.

Многія беларусы зараз ці за мяжой, ці збіраюцца за мяжу з-за пераследу па палітычных матывах. Беларусь, як астравок стабільнасці ў цэнтры Еўропы, стала прыстанкам, але не для ўсіх, а для некаторых, напрыклад для канпспіролагаў пераследуемых за штурм Белага Дома.

21.11.2021

Созвон
Канцлер Меркель позвонила Александру Лукашенко, при этом в разговоре уходящая лидер Германии называла Лукашенко не президент, а господин Лукашенко. Созвон нисколько не легитимизирует Александра Лукашенко, как законно избранного президента Беларуси. Демократически избранные главы разговаривают и с террористами, если это помогает освободить заложников. Обманутые люди на границе - это заложники, и если нужно поговорить с "господином Лукашенко", то можно и поговорить с господином Лукашенко.

Заложники на границе.
Граждане Ирака, Сирии, Афганистана и других стран вынуждены проводить ночи на границе Беларуси и Польши, пытаясь прорваться в Польшу. Беларуские власти никак не пытаются устроить достойные условия для скопившихся граждан на своей территории - это обязанность принимающего государства независимо от наличия реадмиссии с ЕС.

Вагнергейт.
В 2020 году беларуские власти эпично задержали десятки граждан, которые якобы готовили вооружённое восстание в Беларуси, при этом беларуские власти лгали, утверждая, что ещё примерно 170 боевиков находятся в беларуских лесах. 
На неделе вышло расследование Беллингкэт, где расследователи рассказывают про успех украинских спецслужб успешно собравших тонны информации о деятельности наёмников на территории Украины.


Референдум.
Демократические силы выступили с простой и чёткой стратегией по т.н. референдуму по изменениям в Конституцию. Всё просто: участие и срыв.
Сазвон
Канцлер Меркель патэлефанавала Аляксандру Лукашэнку, пры гэтым нямецкі канцлер называла Лукашэнку не прэзідэнт, а спадар Лукашэнка. Сазвон ніколькі не легітымізуе Аляксандра Лукашэнку, як законна абранага прэзідэнта Беларусі. Дэмакратычна абраныя кіраўнікі размаўляюць і з тэрарыстамі, калі гэта дапамагае вызваліць закладнікаў. Падманутыя людзі на мяжы - гэта закладнікі, і калі трэба пагаварыць са спадаром Лукашэнкам, то можна і пагаварыць са спадаром Лукашэнкам.


Закладнікі на мяжы.
Грамадзяне Ірака, Сірыі, Афганістана і іншых краін вымушаны праводзіць ночы на ​​граніцы Беларусі і Польшчы, спрабуючы прарвацца ў Польшчу. Беларускія ўлады ніяк не спрабуюць стварыць дастойныя ўмовы для назапашаных грамадзян на сваёй тэрыторыі - гэта абавязак прымаючай дзяржавы незалежна ад наяўнасці рэадмісіі з ЕС.


Вагнергейт.
У 2020 годзе беларускія ўлады эпічна затрымалі дзясяткі грамадзян, якія нібыта рыхтавалі ўзброенае паўстанне ў Беларусі, пры гэтым беларускія ўлады ілгалі, сцвярджаючы, што яшчэ прыкладна 170 баевікоў знаходзяцца ў беларускіх лясах.
На тыдні выйшла расследаванне Беллінгкэт, дзе расследавальнікі расказваюць пра поспех украінскіх спецслужбаў, якія паспяхова сабралі тоны інфармацыі аб дзейнасці наймітаў на тэрыторыі Украіны.

Рэферэндум.
Дэмакратычныя сілы выступілі з простай і дакладнай стратэгіяй па т.зв. рэферэндуму па зменах у Канстытуцыю. Усё проста: удзел і зрыў.

Нядзеля/Воскресенье 9/12

Беларуская
(руская далей)


Традыцыйная рубрыка.
Жанчыны ў Афганістане, як і ў Беларусі апынуліся рухавіком мірнай нязгоды з захопам улады кансерватыўнымі экстрэмістамі.
Талібы падобна разумеюць ролю журналіста, як і акупацыйны рэжым у Беларусі, а менавіта журналіст не мае права асвятляць падзея - ён у ім заўсёды ўдзельнічае.

Што нам з гэнага?
Усё проста - беларускі рэжым у метадах і поглядах не зусім далёкі ад мальцоў, хто лічыць, што жанчына не створана для ўдзелу ў жыцці грамадства.

8 верасня - Дзень Вайсковай Славы!
У 1514 годзе Канстанцін Астрожскі ня трухануў перад пераўзыходзячымі сіламі Масквы і даў коксу акупантам пад Воршай. 8 верасня 1992 сябры Згуртавання Вайскоўцаў Беларусі, сярод якіх быў і Шэйман, далі клятву вернасці народу Беларусі. Славы Ворша мы нягоршыя!


11 верасня
20 год таму тэрарысты захапілі 4 самалёта: два ўляцелі ў Сусветны Гандлёвы Цэнтр, адзін - на Пентагон, а чацвёрты, дзякуючы супраціву пасажыраў, не ўпаў на нейкі дзяржаўны будынак. Загінула каля 3000 чалавек.
11 верасня - не проста тэракт, калі загінула вялікая колькасць звычайных грамадзян, а паваротны момант ва ўсім. Раней на борт пасажыры маглі насіць нажы, зараз нават пілку для пазногцяў нельга пранесці, раней дзверы пілотаў маглі не закрывацца, а цяперака яны браніраваныя. Пасля 11 верасня ЗША ўступілі ў Афганістан і Ірак, было Гуантанама і ДАЭШ.

Дзень нараджэння Святланы Ціханоўскай.
Хакеістам не хопіць смеласці павіншаваць абраную Презыдэнтку, а нам хопіць 🙂

Шчасцечка і здароўечка, наша Прэзідэнтка!


Фільмы тыдня 9/11.
11 верасня, як землятрус, варухнула ЗША, паглядзіце документалку ад Амерыканс грамадскага вяшчальнік PBS Newshour

Netflix зрабіў вельмі нядрэнную дакументальную шматсерыйку аб 9/11
Русский
(беларуский ранее)


Традиционная рубрика.
Женщины в Афганистане, как и в Беларуси оказались движущим элементом мирного несогласия с захватом власти консервативными экстремистами.
Талибы похоже понимают роль журналиста, как и оккупационный режим в Беларуси, а именно журналист не имеет права освещать событие - он в нём всегда участвует. 


Что нам это всё?
Всё просто - беларуский режим в методах и взглядах не совсем далёк от ребят, кто считает, что женщина не создана для участия в жизни общества. 

8 сентября - День Воинской Славы!
В 1514 году Константин Острожский не труханул перед превосходящими силами Москвы и дал коксу оккупантам под Оршей. 8 сентября 1992 Союз Военных Беларуси, среди которых был и Шейман, дали клятву верности народу Беларуси. Славы Воршы мы нягоршыя!11 сентября
20 лет назад террористы захватили 4 самолёта: два влетели в Всемирный Торговый Центр, один - на Пентагон, а четвёртый, благодаря сопротивлению пассажиров, не упал на какое-то государственное здание. Погибло около 3000 человек. 
11 сентября - не просто теракт, когда погибло огромное количество обычных граждан, а поворотный момент во всём. Раньше на борт пассажиры могли носить ножи, теперь даже пилку для ногтей нельзя пронести, раньше двери пилотов могли не закрываться, а теперь они бронированные. После 11 сентября США вступило в Афганистан и Ирак, было Гуантанамо и ДАЭШ. 

День рождения Светланы Тихановской.
Хоккеистам не хватит смелости поздравить избранную Президентку, а нам хватает 🙂 

Шчасцечка і здароўечка, наша Прэзідэнтка!


Фильмы недели 9/11.
11 сентрября, как землетрясение, тряхануло США, посмотрите документалку от американсого общественного вещателя PBS Newshour

Netflix сделал очень неплохую документальную многосерийку о 9/11

Нядзеля/Воскресенье 5/09/2021

Беларуская
(руская далей)

Талібскія метады
Талібан, захапіўшы ўладу ў Афганістане, сцвярджае, што не трымае грамадзян Афганістана, якія хочуць пакінуць краіну пры наяўнасці такіх дакументаў, як візы і пашпарты, ды і наогул Афганістан - гэта Радзіма яе не варта пакідаць. 
Вельмі падобна на Беларусь: "мы не трымаем беларусаў у Беларусі, але толькі межы мы зачынілі і не будзем выпускаць, калі будзем лічыць, што дакументы замежныя не ў парадку". Невыпуск студэнтаў замежных ВНУ па дзіўных прычынах стаіць у тым жа шэрагу, што і зневажальныя праверкі пасля вяртання ў Беларусь. І тут мэта, не каб усе незадаволеныя засталіся і сталі паслухмянымі, а папсаваць незгодным жыццё так, каб пасля выезду вяртацца ў Сінявокую зусім не хацелася, каб т.зв. "Прэзідэнцкі народ" быў сфармаваны.

Вусныя дамоўленасці vs. Закон
На тыдні Байпол выпусціў фільм пра катаванні ў месцах зняволення адміністрацыйна арыштаваных. Апусцім неправавыя затрыманні за мірнае выказванне меркавання - праваахоўнікі стварылі катавальныя ўмовы ўтрымання затрыманых па палітычных матывах. Пры гэтым гэтыя ўмовы агаворваліся вусна, каб засталося як менш слядоў. З усяго можна зрабіць некалькі высноў:
а) у Беларусі няма дзяржавы, а ёсць група злачынцаў, адносіны паміж якімі ўсталяваныя вуснымі дамоўленасцямі, але не законамі.
б) група злачынцаў вельмі баіцца, калі раптам хто-небудзь з калег па цэху пачне выконваць нават іх закон - гэта вельмі добра відаць з размоў, калі чутныя асцярогі, што пракурор вынесе афіцыйнае прадпісанне.
в) усе іх вусныя дамоўленасці паваляцца, як толькі іхні калега пачне прытрымлівацца закону

"Легітымныя спартоўцы"
Хакей у Беларусі ніколі не быў народным спортам, толькі таму што ў яго не можа гуляць кожны жадаючы. Хакей у Беларусі - гэта радасць аднаго чалавека, і хакеісты гэта выдатна разумелі і разумеюць, інакш бы яны былі б з народам, а не віншавалі пасля чарговай серыі пройгрышаў гэтага чалавека з Днём нараджэння.

Flood damage
Кліматычныя змены робяць экстрэмальныя з'явы, як тарнада або ураганы больш моцнымі і непрадказальнымі. Ураган Іда ў ЗША змяніў плынь ракі Місісіпі, паблік Савецкая Беларусь бы напісаў, што "гэта легітымны прэзідэнт паварочвае рэкі". Аднак больш адчувальная рэч для Беларусаў - гэта ў будучыні вялікі паток аўтамабіляў на страхавых аўкцыёнах з пашкоджаннем "flood". 

Падкаст тыдня Conspiracyland 
Апошнія серыі падкаста расказваюць на прыкладзе забойства Джамала Хаходжы аб вар'яцкім жаданні не вырашаць унутраныя праблемы, а спрабаваць заглушыць галасы,што агучваюць праблемы. 
Spotify
Apple
TuneIn
Русский
(беларуский ранее)

Талибские методы
Талибан, захватив власть в Афганистане, утверждает, что не держит граждан Афганистана, которые хотят покинуть страну при наличии таких документов, как визы и паспорта, да и вообще Афганистан - это Родина её не стоит покидать. Очень похоже на Беларусь: “мы не держим беларусов в Беларуси, только границы мы закрыли и не будем выпускать, если будем считать, что документы зарубежные не в порядке”. Невыпуск студентов иностранных вузов по странным причинам стоит в том же ряду, что и унизительные проверки после возвращения в Беларусь. И тут не цель, чтобы все недовольные остались и стали послушными, а попортить жизнь так, чтобы после выезда возвращаться в Синеокую совсем не хотелось, чтобы т.н. “президентский народ” был сформирован.

Устные договорённости vs. Закон
На неделе Байпол выпустил фильм о пытках в местах заключения административно арестованных. Опустим неправовые задержания за мирное высказывание мнения - правоохранители создали пыточные условия содержания для задержанных по политическим мотивам. При этом эти условия оговаривались устно, чтобы осталось как меньше следов. Из всего можно сделать несколько выводов: 
а) в Беларуси нет государства, а есть группа преступников, отношения между которыми установлены устными договорённостями, а не законами. 
б) группа преступников очень боится, если вдруг кто-то из коллег по цеху начнёт исполнять даже их закон - это очень хорошо видно из разговоров, когда слышны опасения, что прокурор вынесет официальное предписание. 
в) все их устные договорённости рухнут, как только их коллега начнёт следовать закону

"Легитимные спортсмены"
Хоккей в Беларуси никогда не был народным спортом, только потому что в него не может играть каждый желающий. Хоккей в Беларуси - это радость одного человека, и хоккеисты это прекрасно понимали и понимают, иначе бы они были бы с народом, а не поздравляли после очередной серии проигрышей этого человека с днём рождения.

Flood damage
Климатические изменения делают экстремальные явления, как торнадо или ураганы более сильными и непредсказуемыми. Ураган Ида в США изменил течение реки Миссисипи, паблик Советская Белоруссия бы написала, что “это силой природы легитимный президент поворачивает реки”. Однако более ощутимая вещь для Беларусов - это в будущем большой поток автомобилей на страховых аукционах с повреждением “flood”. 

Подкаст недели Conspiracyland 
Последние серии подкаста рассказывают на примере убийства Джамала Хаходжи о безумном желании не решать внутренние проблемы, а пытаться заглушить голоса, озвучивающие проблемы.
Spotify
Apple
TuneInНядзеля/Воскресенье 29/08/2021

Беларуская
(руская ніжэй)

1) Судны дзень
Медыя валодаюць неверагоднымі, як Беларусы, магчымасцямі, праз навінавыя паведамленні мы спазнаём свет. Наша дасведчанасць будуецца праз прачытаныя або прагледжаныя інфармацыйныя паведамленні. Гэта спрашчае пошук рэсурсаў, але адначасова мы прапускаем важныя дэталі. Вось, напрыклад, ёсць усякія тэрарыстычныя арганізацыі ў Афганістане: Аль-Каіда, Талібан і Ісламская дзяржава (Даэш), якія нам здаюцца аднолькавымі, што нічым не адрозніваюцца, але ў Афганістане яны забіваюць адзін аднаго і мірных грамадзян за адно. Медыя не заўсёды дакладна іх называюць, не заўсёды іх падзяляюць, і мы часам не можам зразумець: што ж рухае імі, што яны забіваюць адзін аднаго. Любы радыкальны рух з'яўляецца ў адказ на нефункцыянальную дзяржаву, што існуе як пухліна на целе грамадзян, з якіх смокча падаткі і не служыць грамадзянам.
Падрабязней тут

2)Новы Kipod
На тыдні стала вядома, што ўлады збіраюцца перазапусціць сістэму распазнання асоб, а менавіта Белтэлекам стане новым аператарам сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі (РСМОБ). Папярэдні аператар не запусціў сістэму ў поўную сілу, бо для Synesis нібыта прадукт не быў прыбытковым. Kipod, як і любы складаны тэхнічны, прадукт выкарыстоўвае тэхналогіі заходніх кампаній, што становіцца не вельмі проста, знаходзячыся пад санкцыямі. Можна шмат слухаць пра стратнасць прадукту, як і пра тое, што санкцыі не працуюць, улічваючы, што да Kipod меў прамыя адносіны кошелёк Лукашэнка.
Тут можна паглядзець падрабязней. Падзяліся з сябрамі абавязкова, каб ведаць у які банк не хадзіць, і якія каўбасы не купляць!

3) 25 жніўня
Вядомы факт, што Лукашэнка не галасаваў за наданне канстытуцыйнага статусу (статусу закону) "Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР", што наўпрост паказвае ягонае стаўленне да незалежнасці Беларусі, як каштоўнасці. Свята, якому ўжо 30 год, дэ факта ўладамі Беларусі не адзначаецца зусім, хаця менавіта дзякуючы гэтай падзеі і існуюць гэтыя ўлады.

4) 25 год камбайнам. 
Кожны год у Сінявокай была бітва за ўраджай, якая абавязкова сканчалася перамогай на Дажынках. Дзіўна весці бітву з тым, хто цябе наогул-то не клікаў біцца, але ў Беларусі нельга без подзвігу і надрыву. Пастаянна ўраджайнасць рвала, тысячнікі ня зводзіліся, камбайны Палессе не спыняліся - у 2021 збожжавыя забаронена вывозіць за мяжу. Літва, якая ў тры разы менш Беларусі і таксама ляжыць "зоне рызыкоўнага земляробства", у 2021 сабрала ў абсалютных ліках большы ўраджай - без бітваў і надрыву.

5) Прівет Іноагент
Расійскія журналісткі (Вольга Чуракова і Соня Гройсман) стварылі падкаст пра жыццё ў статусе "иноагента". Паслухайце, гэта цікава ведаць, як жыць у грамадстве, якому абсалютна ўсё роўна на сваю будучыню.
Apple
Google
Spotify
Русский 
(беларуский выше)

1) Судный день
У медиа невероятные возможности, как и у беларусов, мы узнаем свет через новости. Наша осведомленность строится через прочитанные или просмотренные информационные сообщения. Это упрощает поиск ресурсов, но при этом мы упускаем важные детали. Вот, например, в Афганистане существуют всевозможные террористические организации: «Аль-Каида», «Талибан» и «Исламское государство» (Даиш), которые кажутся нам одинаковыми, но в Афганистане они убивают друг друга и мирных жителей заодно. Медиа не всегда их точно называет, не всегда разделяет, и мы иногда не можем понять: что это за движение, почему они убивают друг друга. Любое радикальное движение является ответом на нефункционирующее государство, которое существует как опухоль на теле граждан, от кого высасывает налоги и при этом им не служит.
Подробнее читайте здесь

2) Новый Kipod
На неделе стало известно, что власти собираются перезапустить систему распознавания лиц, а именно «Белтелеком» станет новым оператором системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ). Предыдущий оператор, похоже, не запустил систему в полную силу, для Synesis якобы продукт был нерентабельным. В Kipod, как и в любом сложном техническом продукте, используются технологии западных компаний, что становится непросто, находясь под санкциями. Можно много слушать об убыточности продукта, а также о том, что санкции не действуют, учитывая, что Кипод имел прямую связь с кошельком Лукашенко.
Здесь подробнее. Обязательно поделитесь с друзьями, чтобы знать, в какой банк не идти, и какие сосиски не покупать!

3) 25 августа
Известно, что Лукашенко не голосовал за придание конституционного статуса (статуса закона) "Декларации о государственном суверенитете БССР", что прямо свидетельствует о его отношении к независимости Беларуси как к ценности. Праздник, которому исполнилось 30 лет, на самом деле белорусские власти вообще не отмечают, хотя именно благодаря этому событию эти власти существуют.

4) 25 лет комбайнам.
Каждый год в Синеокой была битва за урожай, которая неминуемо заканчивалась победой на Дажинках. Странно драться с теми, кто вообще не призывал вас воевать, но в Беларуси без подвига и надрыва невозможно. Урожайность постоянно рвала, тысячники не переводились, комбайны Полесье не останавливались - в 2021 году зерно запрещено вывозить. Литва, которая в три раза меньше Беларуси и также находится в «зоне риска рискованного земледелия», в 2021 году собрала в абсолютных цифрах больший урожай - без битв и надрыва.

5) Привет, иноагент
Российские журналисты (Ольга Чуракова и Соня Гройсман) создали подкаст о жизни «иностранного агента». Послушайте, интересно знать, как жить в обществе, которому абсолютно безразлично будущее.
Apple
Google
Spotify

Нядзеля/Воскресенье 22.08.2021

Русский
(беларуский ниже)

1. Близость Талибана
Афганистан за исключением Панджерского ущелья в руках талибов - многие видели сцены хаоса из Кабульского аэропорта, откуда бегут люди, опасаясь репрессий со стороны талибов. Афганистан достался талибам после долгой вооружённой борьбы, но уничтожение государства было столь стремительным, что за пару месяцев без боя сдались большинство городов Афганистана, в том числе Кабул.
Паблик Советская Белоруссия известен тем, что иногда не выдумывает шутки по мотивам официальных сообщений госсми, а просто перепечатывает официальные сообщения БелТА или госканалов. Читая его иногда сложно понять, где шутка, а где реальная новость от госсми, как например, сообщение МИДа, что беларусы в Афганистане должны обращаться в посольство Беларуси в Таджикистане. В итоге беларусы улетали самолётом, организованным Украиной, а не государством Республика Беларусь. 
 
Что нам беларусам с этим Талибаном?
Было бы смешно, если бы не было так грустно, но беларуское государство устами того же посла в Таджикистане (только с VPN) говорит, что Талибан вполне себе окей, потому что все устали от войны. В общем шутки от Советской Белоруссии - это не шутки, а кривая реальность, потому что для государства Республика Беларусь движение, которое предусматривает казнь за прелюбодеяние, отрезание конечностей и уничтожение возможностей для женщин, это окей. Как говорится, без комментариев.

2. Дождь иноагент
Дождь и Важные истории признаны иноагентами. Дождь очень честно освещает события в Беларуси, а Важные Истории - добротная расследовательская журналистика, как и издание Проект.
Россия примерно с 1993 активно двигается к тоталитаризму, что сейчас уже мало кого трогает, что очередное медиа издание признаётся «иностранным агентом». 
Что нам со всего этого?
Многие беларусы читают или смотрят новости по-русски, поэтому уничтожение хоть и зарубежных, но независимых медиа, снижает возможность беларусам доступ к взвешенной информации, а также снижение общественного контроля за российским государством.
У нас нет выбора: мы должны проявить солидарность и финансово поддержать такие медиа, как Дождь, Важные истории и т.д., и одновременно поддерживать свои медиа, например, Тутбай запустил донаты (работает с VPN). 
3. Не конец истории
Транзит от авторитарного государства не всегда проходит гладко, особенно если амбре от старого режима и усталость от неопределённости может повлечь выбор в пользу популизма. Пример Центральной Европы, а именно Венгрия, движется в сторону недемократии и несвободы, хотя и изначально с помощью демократических методов. 
Слушать тут
 
Беларуская 
(Руская вышэй)

1. Блізкасць Талібану
Афганістан за выключэннем Панджэрскай цясьніны ў руках талібаў - многія бачылі сцэны хаосу з Кабульскага аэрапорта, адкуль бягуць людзі, баючыся рэпрэсіяў з боку талібаў. Афганістан дастаўся талібам пасля доўгай ўзброенай барацьбы, але знішчэнне дзяржавы было настолькі імклівым, што за пару месяцаў без бою здаліся большасць гарадоў Афганістана, у тым ліку Кабул. 
Паблік Советская Белоруссія вядомы тым, што часам не выдумляе жарты па матывах афіцыйных паведамленняў дзяржСМІ, а проста перадрукоўвае афіцыйныя паведамленні БелТА або дзяржканалаў. Чытаючы яго часам складана зразумець, дзе жарт, а дзе рэальная навіна ад дзяржСМІ, як напрыклад, паведамленне МЗС, што беларусы ў Афганістане павінны звяртацца ў амбасаду Беларусі ў Таджыкістане. У выніку беларусы ляцелі самалётам, арганізаваным Украінай, а не дзяржавай Рэспубліка Беларусь.

Што нам беларусам з гэтым Талібанам?
Было б смешна, калі б не было так сумна, але беларуская дзяржава вуснамі таго ж амбасадара ў Таджыкістане (толькі з VPN) кажа, што Талібан цалкам сабе окей, таму што ўсе стаміліся ад вайны. Увогуле жарты ад Савецкай Беларусі - гэта не жарты, а крывая рэальнасць, таму што для дзяржавы Рэспубліка Беларусь рух, які прадугледжвае пакаранне за распусту, адразанне канечнасцяў і знішчэнне магчымасцяў для жанчын, гэта окей. Як гаворыцца, без каментароў.

2. Дождь - иноагент
Дождь і Важные истории - прызнаныя замежнымі агентамі. Дождь вельмі сумленна асвятляе падзеі ў Беларусі, а Важныя Гісторыі - дыхтоўная расследовательского журналістыка, як і выданне Праект. Расія прыкладна з 1993 актыўна рухаецца да таталітарызму, што цяпер ужо мала каго кранае, што чарговае выданне прызнаецца «замежным агентам».

Што нам з усяго гэтага?
Многія беларусы чытаюць ці глядзяць навіны па-руску, таму знішчэнне хоць і замежных, але незалежных медыя, зніжае магчымасць беларусам доступ да ўзважанай інфармацыі, а таксама зніжэнне грамадскага кантролю за расійскай дзяржавай.
Мы ня маем выбару: мы павінны праявіць салідарнасць і фінансава падтрымаць такія медыя, як Дождь, Важныя Истории і г.д., і адначасова падтрымліваць свае медыя, напрыклад, Тутбай запусціў Данаты (працуе з VPN).

3. Не канец гісторыі
Транзіт ад аўтарытарнай дзяржавы не заўсёды праходзіць гладка, асабліва калі амбре ад старога рэжыму і стомленасць ад нявызначанасці можа пацягнуць выбар на карысць папулізму. Прыклад Цэнтральнай Еўропы, а менавіта Венгрыя, рухаецца ў бок недэмакратыі і несвабоды, хоць і першапачаткова з дапамогай дэмакратычных метадаў.
Слухаць тут

Воскресенье/Нядзеля 15.08.2021

Тыдзень
(руская ніжэй)

1. 09.08.
Тыдзень пачалася з гадавіны чарговых фальсіфікаваных выбараў і наступных пратэстаў. На гадавіну акупацыйны рэжым вырашыў зладзіць марафонскі бенефіс лідэра адміністрацыі, каб трыумфальна распавесці, як яны «ратавалі краіну» ад народа. Выпадковым чынам 9-га жніўня ЗША, Вялікабрытанія і Швейцарыя ўвялі санкцыі супраць гаманцоў рэжыму і некаторых прадпрыемстваў, якія ўцягнутыя ў рэпрэсіі і асабісты заробак акупацыйнай улады. Відавочна, што дата публікацыі і санкцыйных спіс быў продавлен камандай Святланы Ціханоўскі, што паказвае на каласальны поспех каманды Святланы Ціханоўскі ў фарміраванні беларускай позвы ў свеце.
Што нам з гэтага? У нас, беларусаў, сапраўды здольная презыдэнтка, якая і з Байдэнам можа пагаманіць, і патлумачыць, што кубак пасля кавы трэ мыць. Мы можам ганарыцца сваім выбарам.

2. Дзяржава - гэта інстытуты
Падзенне аднаго аўганскага горада за другім амаль без бою ў рукі Талібану шчэ раз паказвае, што колькі грошаў не ўкладвай у нешта, што не з'яўляецца сістэмай, то хлапцы з матывацыяй і кулямётам у руцэ лёгка змятуць і танкі і верталёты. Беларуская дзяржава за 26 год амаль пераўтварылася ў сістэму без інстытутаў
Пачытайце тут, што будзе з беларускай арміяй, калі ім будуць супрацьстаяць хлапцы з матывацыяй

3. Кіберслівы
Восенню перафарбоўкі сайтаў дзяржустаноў здаваліся смешнымі правакацыямі кіберпартызан, аднак апошнія публікацыі ўнутранай камунікацыі злачынцаў у пагонах, паказваюць на больш глыбокае пранікненне ў сеткі акупацыйнага рэжыму. Што нам з гэтага? Калі кіберпартызаны змаглі ўзламаць сеткі захоўвання дадзеных айтистраны і могуць, напрыклад, адключыць камеры відэафіксацыі або апрацаваць дадзеныя па рэальнай смяротнасці ў Беларусі, то ўсё сумна з абаронай дадзеных у Сінявокай.
І вельмі важны момант, у адным з зліваў у начальніка Салігорскага РУУС аж голас дрыжыць ад страху, што беларусы перастануць разбягацца ад міліцыянтаў.

4. Медыя - экстрэмісты
13 жніўня суд Цэнтральнага раёна Мінска прызнаў матэрыялы і соцсеть Тутбаі экстрэмісцкімі. Неправавыя законы не павінны выконвацца, як і рашэнні, заснаваныя на неправавых законах, таму падпісваемся і чытаем ТУТ.бай (праз vpn, калі з Сінявокай)

5. Маразы ў Бразіліі.
Нам беларусам, што з маразоў у Бразіліі - гэта ж далёка, але аказваецца і вельмі блізка. Маразы ў Бразіліі пашкодзілі ўраджай кавы, а нізкі ўраджай у найбуйнейшым вытворцу кававых зерняў - гэта падвышэнне цэны на тавар. Маразы ў Бразіліі, як і рэкордная спякота на Сіцыліі - гэта наступствы экстрэмальнага змены клімату.

6. Відэалекцыя тыдня
Гісторыя - гэта не даты і сухія падзеі мінулага, гэта сёння і гэта плынь дзеяння ці абыякавасці чалавека, дзе мы ўплываем на сваю будучыню і будучыню сваіх дзяцей.
Выбітны гісторык, адмысловец па нашаму рэгіёну Цімаці Снайдэр расказвае пра высновы-урокі 20-га стагоддзя, як не дапусціць тыраніі.
НЕДЕЛЯ 
(Беларуский выше)

1. 09.08.
Неделя началась с годовщины очередных фальсифицированных выборов и последующих протестов. На годовщину оккупационный режим решил устроить марафонский бенефис лидера администрации, чтобы триумфально рассказать, как они «спасали страну» от народа. Случайным образом 9-го августа США, Великобритания и Швейцария ввели санкции против кошельков режима и некоторых предприятий, которые вовлечены в репрессии и личный заработок оккупационной власти. Очевидно, что дата публикации и санкционный список был продавлен командой Светланы Тихановской, что указывает на колоссальный успех команды Светланы Тихановской в формировании беларуской повестки в мире. Что нам с этого?У нас, беларусов, действительно способная президентка, которая и с Баденом может поговорить, и доброе слово сказать. Мы можем гордиться своим выбором.

2.Государство - это институты.
Падение одного афганского города за другим при почти полном отсутствии боевых действий в руках талибов еще раз показывает, что сколько бы денег вы не вкладывали во что-то, что не является системой, ребята с мотивацией и автоматом в руках легко сметут танки и вертолеты. За 26 лет белорусское государство практически превратилось в систему без институтов
Читайте здесь, что будет с белорусской армией, если им противостоят мотивированные ребята.

3. Киберсливы
Осенью перелицовки сайтов госучреждений казались смешными провокациями киберпартизан, однако последние публикации внутренней коммуникации преступников в погонах, показывают на более глубокое проникновение в сети оккупационного режима. Что нам с этого? Если киберпартизаны смогли взломать сети хранения данных айтистраны и могут, например, отключить камеры видеофиксации или обработать данные по реальной смертности в Беларуси, то всё печально с защитой данных в Синеокой. И очень важный момент, в одном из сливов начальник Солигорского РУВД аж голос дрожит от страха, что беларусы перестанут разбегаться от милиционеров.
4. Медиа - экстремисты.
13 августа суд Центрального района Минска признал материалы и соцсети тутбай экстремистскими. Неправовые законы не должны исполняться, как и решения, основанные на неправовых законах, поэтому подписываемся и читаем тут.бай (через vpn, если из Синеокой)
5. Морозы в Бразилии.
Нам беларусам, что с морозов в Бразилии - это же далеко, но оказывается и очень близко. Морозы в Бразилии повредили урожай кофе, а низкий урожай в крупнейшем производителе кофейных зёрен - это повышение цены на товар. Морозы в Бразилии, как и рекордная жара на Сицилии - это последствия экстремального изменения климата.

6. Видеолекция недели
История - это не даты и сухие события прошлого, это сегодня, и это поток действий или безразличия человека, в котором мы влияем на будущее нас и наших детей.
Выдающийся историк, знаток нашего региона Тимоти Снайдер рассказывает о выводах-уроках 20 века, как предотвратить тиранию.

Нядзеля/Воскресенье 08.08.21

1.Афганистан
(Беларуская ніжэй)
Западные войска постепенно покидают Афганистан, и одновременно Талибан захватывает один населённый пункт за другим. В это же время российские власти общаются с представителями террористической организации, когда говорили всегда, что с террористами не ведётся разговоров. Нам, беларусам, это кажется далеко, но в последние недели стало ясно, что оккупационный режим будет использовать людей в тяжёлом положении где угодно, чтобы оказать давление на соседей. Кабул или Кандагар пока не в маршрутной сетке национального авиаперевозчика, но и Багдад ранее не был местом, откуда прилетали организованные туристы.
Видео-объяснялка

2. Дело Тимановской
Беларусь после посадки самолёта Райан Эйр немного исчезла с полос мировых медиа, но обычная ситуация для Беларуси стала взрывной для всего мира. Мы все привыкли в Беларуси к фразам «войди в положение», «ты же всё понимаешь» и т.д.. В обычном мире некомпетентное управление, как упущение спортивных функционеров с тестами на допинг для атлетов, не решается за счёт личных успехов путём «вхождения в положение». Кристина Тимановская повела себя, как повёл бы себя профессионал, чей личный успех и есть часть общего результата, а не «выполнение прогнозных показателей». В Беларуси всё закончится, когда мы начнём себя уважать, не «входить в положение», как например, сдавать деньги в школе на ремонт, на игрушки или краски, покупать квартиры у компаний, процветающих из-за связи с оккупантами, и многое многое другое.
 
3. Смерть Виталий Шишова
Пропажа, а затем обнаружение повешенным Виталия Шишова, тоже вернула Беларусь в информационное поле на Западе. Беларуское государство вряд ли когда-то выполняло роль нанятого менеджера, но теперь беларусы скорее воспринимают беларуское государство, как персонал, удовлетворяющий прихоти одного человека и его семьи. Помня чрезвычайную злопамятность Лукашенко, поэтому почти сразу всплыли предположения об участии в смерти Виталия беларуского государства. Беларусь сейчас - поставщик новостей, от которых в обычном обществе встают волосы дыбом, но наше восприятие нормальности и толерантность насилия давно переступили границы нормальности. 

4. Чтиво на неделю.
Быть силовиком в Беларуси всегда было сложно: наверняка каждый слышал жалобы о сложности работы и невысоких зарплатах милиционеров или прокуроров, но раз за беларуские милиционеры делают сложную работу за невысокую зарплату. Беларуские силовики оказались в ситуации, когда надо выбрать: нарушение присяги и служение Лукашенко, или следование присяге, Закону и достойное служение народу. Очень немногие выбрали второе. Беларусы в 2020 надеялись, что мы выйдем сотнями тысяч и кто-то наверху решит: «всё Лукашенко устал - надо его менять». Так бы произошло, если бы рядовые «исполнители» перестали выполнять приказы, но этого не произошло, потому что никто активно не общался с простыми исполнителями. Было ошибочное предположение, что в окружении Лукашенко хватает сильных и разумных людей. В Португалии времён Салазара была подобная ситуация, когда силовики выполняли грязную работу, обслуживали режим, а не граждан, и вот один «исполнитель» понял, что надоело выполнять просто работу и выполнять прихоти каких-то дядей. Это урок и белорусам - нам нужно работать спокойно с этими исполнителями - они и есть режим, ведь не Лукашенко и Караник бегают по городу в 6 утра и избивают людей. Так сказать - надо работать с исполнителями, работать с ними прямо сейчас, и надо работать ещё вчера, не грубить и угрожать, а объяснять, что мы это народ, что нам никто не платит, что воюют они не за Беларусь и себя, а за ужасное будущее для своих детей и прекрасное будущее семьи Лукашенко и его приближённых. 
Ссылка тут

6. Подкаст недели "Халифат".
Мы любим порассуждать о «Новой Беларуси» в реальности классической диктатурки, которая может продлиться неопределённое время, поэтому предлагаем послушать что НЕ нужно делать в момент появления «Новой Беларуси», и это связано с чтивом недели.
Apple Podcasts
Google Podcasts
1. Аўганістан
(Русский выше)
Заходнія войскі паступова пакідаюць Аўганістан, і адначасова Талібан захоплівае адзін населены пункт за іншым. У гэты ж час расейскія ўлады маюць зносіны з прадстаўнікамі тэрарыстычнай арганізацыі, калі казалі заўсёды, што з тэрарыстамі ня вядуць размоў. Нам, беларусам, гэта здаецца далёка, але ў апошнія тыдні стала ясна, што акупацыйны рэжым будзе выкарыстоўваць людзей ў цяжкім становішчы дзе заўгодна, каб аказаць ціск на суседзяў. Кабул або Кандагар пакуль не ў маршрутнай сетцы нацыянальнага авіяперавозчыка, але і Багдад раней ня быў месцам, адкуль прыляталі арганізаваныя турысты.
Відэа-тлумачалка

2. Справа Ціманоўскай
Беларусь пасля пасадкі самалёта Раян Эйр трохі знікла з палос сусветных медыя, але звычайная сытуацыя для Беларусі стала выбухной для ўсяго свету. Мы ўсе прывыклі ў Беларусі да фразах «увайдзі ў становішча», «ты ж усё разумееш» і г.д . У звычайным свеце некампетэнтнае кіраванне, як недагляд спартыўных функцыянераў з тэстамі на допінг для атлетаў, не вырашаецца за кошт асабістых поспехаў шляхам "уваходжання ў становішча». Крысціна Ціманоўская павяла сябе, як павёў бы сябе прафесіянал, чый асабісты поспех і ёсць частка агульнага выніку, а не «выкананне прагнозных паказчыкаў». У Беларусі ўсё скончыцца, калі мы пачнем сябе паважаць, не «ўваходзіць у становішча», як напрыклад, здаваць грошы ў школе на рамонт, на цацкі або фарбы, купляць кватэры ў кампаній, квітнеючых з-за сувязі з акупантамі, і многае многае іншае .
 
3. Смерць Віталя Шышова
Згуба, а затым выяўленне павешаным Віталя Шышова, таксама вярнула Беларусь у інфармацыйнае поле на Захадзе. Беларуская дзяржава наўрад ці калі-то выконвала ролю найманага мэнэджэра, але цяпер беларусы хутчэй ўспрымаюць беларуская дзяржава, як персанал, які задавальняе капрызе аднаго чалавека і яго сям'і. Памятаючы надзвычайную злапомнасць Лукашэнка, таму амаль адразу ўсплылі здагадкі аб удзеле ў смерці Віталя беларускай дзяржавы. Беларусь цяпер - пастаўшчык навін, ад якіх у звычайным грамадстве ўстаюць валасы дуба, але наша ўспрыманне нармальнасці і талерантнасць гвалту даўно пераступілі межы нармальнасці.

4. Чытво на тыдзень.
Быць сілавікоў у Беларусі заўсёды было складана: напэўна, кожны чуў скаргі аб складанасці працы і невысокіх зарплатах міліцыянтаў ці пракурораў, але раз за беларускія міліцыянты робяць складаную працу за невысокі заробак. Беларускія сілавікі апынуліся ў сітуацыі, калі трэба выбраць: парушэнне прысягі і служэнне Лукашэнка, або прытрымліванне прысягі, Закону і годнае служэнне народу. Вельмі нешматлікія абралі другое. Беларусы ў 2020 спадзяваліся, што мы выйдзем сотнямі тысяч і хтосьці наверсе вырашыць: «усё Лукашэнка стаміўся - трэба яго мяняць». Так бы адбылося, калі б шэраговыя «выканаўцы» перасталі выконваць загады, але гэтага не адбылося, таму што ніхто актыўна не меў зносіны з простымі выканаўцамі. Было памылковае меркаванне, што ў атачэньні Лукашэнкі хапае моцных і разумных людзей. У Партугаліі часоў Салазара была падобная сітуацыя, калі сілавікі выконвалі брудную працу, абслугоўвалі рэжым, а не грамадзян, і вось адзін «выканаўца» зразумеў, што надакучыла выконваць проста працу і выконваць капрызе нейкіх дзядзькам. Гэта ўрок і беларусам - нам трэба працаваць спакойна з гэтымі выканаўцамі - яны і ёсць рэжым, бо не Лукашэнка і Каранік бегаюць па горадзе ў 6-й раніцы і збіваюць людзей. Так бы мовіць - трэба працаваць з выканаўцамі, працаваць з імі прама цяпер, і трэба працаваць яшчэ ўчора, не грубіяніць і пагражаць, а тлумачыць, што мы гэта народ, што нам ніхто не плаціць, што ваююць яны не за Беларусь і сябе, а за жудаснае будучыню для сваіх дзяцей і цудоўную будучыню сям'і Лукашэнкі і яго набліжаных.
Спасылка тут

6. Падкаст тыдня "Халіфат".
Мы любім паразважаць пра «Новай Беларусі» у рэальнасці класічнай диктатурки, якая можа працягнуцца няпэўны час, таму прапануем паслухаць што НЕ трэба рабіць у момант з'яўлення «Новай Беларусі», і гэта звязана з чытвом тыдня.
Apple Podcasts
Google Podcasts

	
%d такие блоггеры, как: