Нядзеля/Воскресенье 9/12

Беларуская
(руская далей)


Традыцыйная рубрыка.
Жанчыны ў Афганістане, як і ў Беларусі апынуліся рухавіком мірнай нязгоды з захопам улады кансерватыўнымі экстрэмістамі.
Талібы падобна разумеюць ролю журналіста, як і акупацыйны рэжым у Беларусі, а менавіта журналіст не мае права асвятляць падзея - ён у ім заўсёды ўдзельнічае.

Што нам з гэнага?
Усё проста - беларускі рэжым у метадах і поглядах не зусім далёкі ад мальцоў, хто лічыць, што жанчына не створана для ўдзелу ў жыцці грамадства.

8 верасня - Дзень Вайсковай Славы!
У 1514 годзе Канстанцін Астрожскі ня трухануў перад пераўзыходзячымі сіламі Масквы і даў коксу акупантам пад Воршай. 8 верасня 1992 сябры Згуртавання Вайскоўцаў Беларусі, сярод якіх быў і Шэйман, далі клятву вернасці народу Беларусі. Славы Ворша мы нягоршыя!


11 верасня
20 год таму тэрарысты захапілі 4 самалёта: два ўляцелі ў Сусветны Гандлёвы Цэнтр, адзін - на Пентагон, а чацвёрты, дзякуючы супраціву пасажыраў, не ўпаў на нейкі дзяржаўны будынак. Загінула каля 3000 чалавек.
11 верасня - не проста тэракт, калі загінула вялікая колькасць звычайных грамадзян, а паваротны момант ва ўсім. Раней на борт пасажыры маглі насіць нажы, зараз нават пілку для пазногцяў нельга пранесці, раней дзверы пілотаў маглі не закрывацца, а цяперака яны браніраваныя. Пасля 11 верасня ЗША ўступілі ў Афганістан і Ірак, было Гуантанама і ДАЭШ.

Дзень нараджэння Святланы Ціханоўскай.
Хакеістам не хопіць смеласці павіншаваць абраную Презыдэнтку, а нам хопіць 🙂

Шчасцечка і здароўечка, наша Прэзідэнтка!


Фільмы тыдня 9/11.
11 верасня, як землятрус, варухнула ЗША, паглядзіце документалку ад Амерыканс грамадскага вяшчальнік PBS Newshour

Netflix зрабіў вельмі нядрэнную дакументальную шматсерыйку аб 9/11
Русский
(беларуский ранее)


Традиционная рубрика.
Женщины в Афганистане, как и в Беларуси оказались движущим элементом мирного несогласия с захватом власти консервативными экстремистами.
Талибы похоже понимают роль журналиста, как и оккупационный режим в Беларуси, а именно журналист не имеет права освещать событие - он в нём всегда участвует. 


Что нам это всё?
Всё просто - беларуский режим в методах и взглядах не совсем далёк от ребят, кто считает, что женщина не создана для участия в жизни общества. 

8 сентября - День Воинской Славы!
В 1514 году Константин Острожский не труханул перед превосходящими силами Москвы и дал коксу оккупантам под Оршей. 8 сентября 1992 Союз Военных Беларуси, среди которых был и Шейман, дали клятву верности народу Беларуси. Славы Воршы мы нягоршыя!11 сентября
20 лет назад террористы захватили 4 самолёта: два влетели в Всемирный Торговый Центр, один - на Пентагон, а четвёртый, благодаря сопротивлению пассажиров, не упал на какое-то государственное здание. Погибло около 3000 человек. 
11 сентября - не просто теракт, когда погибло огромное количество обычных граждан, а поворотный момент во всём. Раньше на борт пассажиры могли носить ножи, теперь даже пилку для ногтей нельзя пронести, раньше двери пилотов могли не закрываться, а теперь они бронированные. После 11 сентября США вступило в Афганистан и Ирак, было Гуантанамо и ДАЭШ. 

День рождения Светланы Тихановской.
Хоккеистам не хватит смелости поздравить избранную Президентку, а нам хватает 🙂 

Шчасцечка і здароўечка, наша Прэзідэнтка!


Фильмы недели 9/11.
11 сентрября, как землетрясение, тряхануло США, посмотрите документалку от американсого общественного вещателя PBS Newshour

Netflix сделал очень неплохую документальную многосерийку о 9/11

Нядзеля/Воскресенье 5/09/2021

Беларуская
(руская далей)

Талібскія метады
Талібан, захапіўшы ўладу ў Афганістане, сцвярджае, што не трымае грамадзян Афганістана, якія хочуць пакінуць краіну пры наяўнасці такіх дакументаў, як візы і пашпарты, ды і наогул Афганістан - гэта Радзіма яе не варта пакідаць. 
Вельмі падобна на Беларусь: "мы не трымаем беларусаў у Беларусі, але толькі межы мы зачынілі і не будзем выпускаць, калі будзем лічыць, што дакументы замежныя не ў парадку". Невыпуск студэнтаў замежных ВНУ па дзіўных прычынах стаіць у тым жа шэрагу, што і зневажальныя праверкі пасля вяртання ў Беларусь. І тут мэта, не каб усе незадаволеныя засталіся і сталі паслухмянымі, а папсаваць незгодным жыццё так, каб пасля выезду вяртацца ў Сінявокую зусім не хацелася, каб т.зв. "Прэзідэнцкі народ" быў сфармаваны.

Вусныя дамоўленасці vs. Закон
На тыдні Байпол выпусціў фільм пра катаванні ў месцах зняволення адміністрацыйна арыштаваных. Апусцім неправавыя затрыманні за мірнае выказванне меркавання - праваахоўнікі стварылі катавальныя ўмовы ўтрымання затрыманых па палітычных матывах. Пры гэтым гэтыя ўмовы агаворваліся вусна, каб засталося як менш слядоў. З усяго можна зрабіць некалькі высноў:
а) у Беларусі няма дзяржавы, а ёсць група злачынцаў, адносіны паміж якімі ўсталяваныя вуснымі дамоўленасцямі, але не законамі.
б) група злачынцаў вельмі баіцца, калі раптам хто-небудзь з калег па цэху пачне выконваць нават іх закон - гэта вельмі добра відаць з размоў, калі чутныя асцярогі, што пракурор вынесе афіцыйнае прадпісанне.
в) усе іх вусныя дамоўленасці паваляцца, як толькі іхні калега пачне прытрымлівацца закону

"Легітымныя спартоўцы"
Хакей у Беларусі ніколі не быў народным спортам, толькі таму што ў яго не можа гуляць кожны жадаючы. Хакей у Беларусі - гэта радасць аднаго чалавека, і хакеісты гэта выдатна разумелі і разумеюць, інакш бы яны былі б з народам, а не віншавалі пасля чарговай серыі пройгрышаў гэтага чалавека з Днём нараджэння.

Flood damage
Кліматычныя змены робяць экстрэмальныя з'явы, як тарнада або ураганы больш моцнымі і непрадказальнымі. Ураган Іда ў ЗША змяніў плынь ракі Місісіпі, паблік Савецкая Беларусь бы напісаў, што "гэта легітымны прэзідэнт паварочвае рэкі". Аднак больш адчувальная рэч для Беларусаў - гэта ў будучыні вялікі паток аўтамабіляў на страхавых аўкцыёнах з пашкоджаннем "flood". 

Падкаст тыдня Conspiracyland 
Апошнія серыі падкаста расказваюць на прыкладзе забойства Джамала Хаходжы аб вар'яцкім жаданні не вырашаць унутраныя праблемы, а спрабаваць заглушыць галасы,што агучваюць праблемы. 
Spotify
Apple
TuneIn
Русский
(беларуский ранее)

Талибские методы
Талибан, захватив власть в Афганистане, утверждает, что не держит граждан Афганистана, которые хотят покинуть страну при наличии таких документов, как визы и паспорта, да и вообще Афганистан - это Родина её не стоит покидать. Очень похоже на Беларусь: “мы не держим беларусов в Беларуси, только границы мы закрыли и не будем выпускать, если будем считать, что документы зарубежные не в порядке”. Невыпуск студентов иностранных вузов по странным причинам стоит в том же ряду, что и унизительные проверки после возвращения в Беларусь. И тут не цель, чтобы все недовольные остались и стали послушными, а попортить жизнь так, чтобы после выезда возвращаться в Синеокую совсем не хотелось, чтобы т.н. “президентский народ” был сформирован.

Устные договорённости vs. Закон
На неделе Байпол выпустил фильм о пытках в местах заключения административно арестованных. Опустим неправовые задержания за мирное высказывание мнения - правоохранители создали пыточные условия содержания для задержанных по политическим мотивам. При этом эти условия оговаривались устно, чтобы осталось как меньше следов. Из всего можно сделать несколько выводов: 
а) в Беларуси нет государства, а есть группа преступников, отношения между которыми установлены устными договорённостями, а не законами. 
б) группа преступников очень боится, если вдруг кто-то из коллег по цеху начнёт исполнять даже их закон - это очень хорошо видно из разговоров, когда слышны опасения, что прокурор вынесет официальное предписание. 
в) все их устные договорённости рухнут, как только их коллега начнёт следовать закону

"Легитимные спортсмены"
Хоккей в Беларуси никогда не был народным спортом, только потому что в него не может играть каждый желающий. Хоккей в Беларуси - это радость одного человека, и хоккеисты это прекрасно понимали и понимают, иначе бы они были бы с народом, а не поздравляли после очередной серии проигрышей этого человека с днём рождения.

Flood damage
Климатические изменения делают экстремальные явления, как торнадо или ураганы более сильными и непредсказуемыми. Ураган Ида в США изменил течение реки Миссисипи, паблик Советская Белоруссия бы написала, что “это силой природы легитимный президент поворачивает реки”. Однако более ощутимая вещь для Беларусов - это в будущем большой поток автомобилей на страховых аукционах с повреждением “flood”. 

Подкаст недели Conspiracyland 
Последние серии подкаста рассказывают на примере убийства Джамала Хаходжи о безумном желании не решать внутренние проблемы, а пытаться заглушить голоса, озвучивающие проблемы.
Spotify
Apple
TuneInНядзеля/Воскресенье 29/08/2021

Беларуская
(руская ніжэй)

1) Судны дзень
Медыя валодаюць неверагоднымі, як Беларусы, магчымасцямі, праз навінавыя паведамленні мы спазнаём свет. Наша дасведчанасць будуецца праз прачытаныя або прагледжаныя інфармацыйныя паведамленні. Гэта спрашчае пошук рэсурсаў, але адначасова мы прапускаем важныя дэталі. Вось, напрыклад, ёсць усякія тэрарыстычныя арганізацыі ў Афганістане: Аль-Каіда, Талібан і Ісламская дзяржава (Даэш), якія нам здаюцца аднолькавымі, што нічым не адрозніваюцца, але ў Афганістане яны забіваюць адзін аднаго і мірных грамадзян за адно. Медыя не заўсёды дакладна іх называюць, не заўсёды іх падзяляюць, і мы часам не можам зразумець: што ж рухае імі, што яны забіваюць адзін аднаго. Любы радыкальны рух з'яўляецца ў адказ на нефункцыянальную дзяржаву, што існуе як пухліна на целе грамадзян, з якіх смокча падаткі і не служыць грамадзянам.
Падрабязней тут

2)Новы Kipod
На тыдні стала вядома, што ўлады збіраюцца перазапусціць сістэму распазнання асоб, а менавіта Белтэлекам стане новым аператарам сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі (РСМОБ). Папярэдні аператар не запусціў сістэму ў поўную сілу, бо для Synesis нібыта прадукт не быў прыбытковым. Kipod, як і любы складаны тэхнічны, прадукт выкарыстоўвае тэхналогіі заходніх кампаній, што становіцца не вельмі проста, знаходзячыся пад санкцыямі. Можна шмат слухаць пра стратнасць прадукту, як і пра тое, што санкцыі не працуюць, улічваючы, што да Kipod меў прамыя адносіны кошелёк Лукашэнка.
Тут можна паглядзець падрабязней. Падзяліся з сябрамі абавязкова, каб ведаць у які банк не хадзіць, і якія каўбасы не купляць!

3) 25 жніўня
Вядомы факт, што Лукашэнка не галасаваў за наданне канстытуцыйнага статусу (статусу закону) "Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР", што наўпрост паказвае ягонае стаўленне да незалежнасці Беларусі, як каштоўнасці. Свята, якому ўжо 30 год, дэ факта ўладамі Беларусі не адзначаецца зусім, хаця менавіта дзякуючы гэтай падзеі і існуюць гэтыя ўлады.

4) 25 год камбайнам. 
Кожны год у Сінявокай была бітва за ўраджай, якая абавязкова сканчалася перамогай на Дажынках. Дзіўна весці бітву з тым, хто цябе наогул-то не клікаў біцца, але ў Беларусі нельга без подзвігу і надрыву. Пастаянна ўраджайнасць рвала, тысячнікі ня зводзіліся, камбайны Палессе не спыняліся - у 2021 збожжавыя забаронена вывозіць за мяжу. Літва, якая ў тры разы менш Беларусі і таксама ляжыць "зоне рызыкоўнага земляробства", у 2021 сабрала ў абсалютных ліках большы ўраджай - без бітваў і надрыву.

5) Прівет Іноагент
Расійскія журналісткі (Вольга Чуракова і Соня Гройсман) стварылі падкаст пра жыццё ў статусе "иноагента". Паслухайце, гэта цікава ведаць, як жыць у грамадстве, якому абсалютна ўсё роўна на сваю будучыню.
Apple
Google
Spotify
Русский 
(беларуский выше)

1) Судный день
У медиа невероятные возможности, как и у беларусов, мы узнаем свет через новости. Наша осведомленность строится через прочитанные или просмотренные информационные сообщения. Это упрощает поиск ресурсов, но при этом мы упускаем важные детали. Вот, например, в Афганистане существуют всевозможные террористические организации: «Аль-Каида», «Талибан» и «Исламское государство» (Даиш), которые кажутся нам одинаковыми, но в Афганистане они убивают друг друга и мирных жителей заодно. Медиа не всегда их точно называет, не всегда разделяет, и мы иногда не можем понять: что это за движение, почему они убивают друг друга. Любое радикальное движение является ответом на нефункционирующее государство, которое существует как опухоль на теле граждан, от кого высасывает налоги и при этом им не служит.
Подробнее читайте здесь

2) Новый Kipod
На неделе стало известно, что власти собираются перезапустить систему распознавания лиц, а именно «Белтелеком» станет новым оператором системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ). Предыдущий оператор, похоже, не запустил систему в полную силу, для Synesis якобы продукт был нерентабельным. В Kipod, как и в любом сложном техническом продукте, используются технологии западных компаний, что становится непросто, находясь под санкциями. Можно много слушать об убыточности продукта, а также о том, что санкции не действуют, учитывая, что Кипод имел прямую связь с кошельком Лукашенко.
Здесь подробнее. Обязательно поделитесь с друзьями, чтобы знать, в какой банк не идти, и какие сосиски не покупать!

3) 25 августа
Известно, что Лукашенко не голосовал за придание конституционного статуса (статуса закона) "Декларации о государственном суверенитете БССР", что прямо свидетельствует о его отношении к независимости Беларуси как к ценности. Праздник, которому исполнилось 30 лет, на самом деле белорусские власти вообще не отмечают, хотя именно благодаря этому событию эти власти существуют.

4) 25 лет комбайнам.
Каждый год в Синеокой была битва за урожай, которая неминуемо заканчивалась победой на Дажинках. Странно драться с теми, кто вообще не призывал вас воевать, но в Беларуси без подвига и надрыва невозможно. Урожайность постоянно рвала, тысячники не переводились, комбайны Полесье не останавливались - в 2021 году зерно запрещено вывозить. Литва, которая в три раза меньше Беларуси и также находится в «зоне риска рискованного земледелия», в 2021 году собрала в абсолютных цифрах больший урожай - без битв и надрыва.

5) Привет, иноагент
Российские журналисты (Ольга Чуракова и Соня Гройсман) создали подкаст о жизни «иностранного агента». Послушайте, интересно знать, как жить в обществе, которому абсолютно безразлично будущее.
Apple
Google
Spotify

Нядзеля/Воскресенье 22.08.2021

Русский
(беларуский ниже)

1. Близость Талибана
Афганистан за исключением Панджерского ущелья в руках талибов - многие видели сцены хаоса из Кабульского аэропорта, откуда бегут люди, опасаясь репрессий со стороны талибов. Афганистан достался талибам после долгой вооружённой борьбы, но уничтожение государства было столь стремительным, что за пару месяцев без боя сдались большинство городов Афганистана, в том числе Кабул.
Паблик Советская Белоруссия известен тем, что иногда не выдумывает шутки по мотивам официальных сообщений госсми, а просто перепечатывает официальные сообщения БелТА или госканалов. Читая его иногда сложно понять, где шутка, а где реальная новость от госсми, как например, сообщение МИДа, что беларусы в Афганистане должны обращаться в посольство Беларуси в Таджикистане. В итоге беларусы улетали самолётом, организованным Украиной, а не государством Республика Беларусь. 
 
Что нам беларусам с этим Талибаном?
Было бы смешно, если бы не было так грустно, но беларуское государство устами того же посла в Таджикистане (только с VPN) говорит, что Талибан вполне себе окей, потому что все устали от войны. В общем шутки от Советской Белоруссии - это не шутки, а кривая реальность, потому что для государства Республика Беларусь движение, которое предусматривает казнь за прелюбодеяние, отрезание конечностей и уничтожение возможностей для женщин, это окей. Как говорится, без комментариев.

2. Дождь иноагент
Дождь и Важные истории признаны иноагентами. Дождь очень честно освещает события в Беларуси, а Важные Истории - добротная расследовательская журналистика, как и издание Проект.
Россия примерно с 1993 активно двигается к тоталитаризму, что сейчас уже мало кого трогает, что очередное медиа издание признаётся «иностранным агентом». 
Что нам со всего этого?
Многие беларусы читают или смотрят новости по-русски, поэтому уничтожение хоть и зарубежных, но независимых медиа, снижает возможность беларусам доступ к взвешенной информации, а также снижение общественного контроля за российским государством.
У нас нет выбора: мы должны проявить солидарность и финансово поддержать такие медиа, как Дождь, Важные истории и т.д., и одновременно поддерживать свои медиа, например, Тутбай запустил донаты (работает с VPN). 
3. Не конец истории
Транзит от авторитарного государства не всегда проходит гладко, особенно если амбре от старого режима и усталость от неопределённости может повлечь выбор в пользу популизма. Пример Центральной Европы, а именно Венгрия, движется в сторону недемократии и несвободы, хотя и изначально с помощью демократических методов. 
Слушать тут
 
Беларуская 
(Руская вышэй)

1. Блізкасць Талібану
Афганістан за выключэннем Панджэрскай цясьніны ў руках талібаў - многія бачылі сцэны хаосу з Кабульскага аэрапорта, адкуль бягуць людзі, баючыся рэпрэсіяў з боку талібаў. Афганістан дастаўся талібам пасля доўгай ўзброенай барацьбы, але знішчэнне дзяржавы было настолькі імклівым, што за пару месяцаў без бою здаліся большасць гарадоў Афганістана, у тым ліку Кабул. 
Паблік Советская Белоруссія вядомы тым, што часам не выдумляе жарты па матывах афіцыйных паведамленняў дзяржСМІ, а проста перадрукоўвае афіцыйныя паведамленні БелТА або дзяржканалаў. Чытаючы яго часам складана зразумець, дзе жарт, а дзе рэальная навіна ад дзяржСМІ, як напрыклад, паведамленне МЗС, што беларусы ў Афганістане павінны звяртацца ў амбасаду Беларусі ў Таджыкістане. У выніку беларусы ляцелі самалётам, арганізаваным Украінай, а не дзяржавай Рэспубліка Беларусь.

Што нам беларусам з гэтым Талібанам?
Было б смешна, калі б не было так сумна, але беларуская дзяржава вуснамі таго ж амбасадара ў Таджыкістане (толькі з VPN) кажа, што Талібан цалкам сабе окей, таму што ўсе стаміліся ад вайны. Увогуле жарты ад Савецкай Беларусі - гэта не жарты, а крывая рэальнасць, таму што для дзяржавы Рэспубліка Беларусь рух, які прадугледжвае пакаранне за распусту, адразанне канечнасцяў і знішчэнне магчымасцяў для жанчын, гэта окей. Як гаворыцца, без каментароў.

2. Дождь - иноагент
Дождь і Важные истории - прызнаныя замежнымі агентамі. Дождь вельмі сумленна асвятляе падзеі ў Беларусі, а Важныя Гісторыі - дыхтоўная расследовательского журналістыка, як і выданне Праект. Расія прыкладна з 1993 актыўна рухаецца да таталітарызму, што цяпер ужо мала каго кранае, што чарговае выданне прызнаецца «замежным агентам».

Што нам з усяго гэтага?
Многія беларусы чытаюць ці глядзяць навіны па-руску, таму знішчэнне хоць і замежных, але незалежных медыя, зніжае магчымасць беларусам доступ да ўзважанай інфармацыі, а таксама зніжэнне грамадскага кантролю за расійскай дзяржавай.
Мы ня маем выбару: мы павінны праявіць салідарнасць і фінансава падтрымаць такія медыя, як Дождь, Важныя Истории і г.д., і адначасова падтрымліваць свае медыя, напрыклад, Тутбай запусціў Данаты (працуе з VPN).

3. Не канец гісторыі
Транзіт ад аўтарытарнай дзяржавы не заўсёды праходзіць гладка, асабліва калі амбре ад старога рэжыму і стомленасць ад нявызначанасці можа пацягнуць выбар на карысць папулізму. Прыклад Цэнтральнай Еўропы, а менавіта Венгрыя, рухаецца ў бок недэмакратыі і несвабоды, хоць і першапачаткова з дапамогай дэмакратычных метадаў.
Слухаць тут

Воскресенье/Нядзеля 15.08.2021

Тыдзень
(руская ніжэй)

1. 09.08.
Тыдзень пачалася з гадавіны чарговых фальсіфікаваных выбараў і наступных пратэстаў. На гадавіну акупацыйны рэжым вырашыў зладзіць марафонскі бенефіс лідэра адміністрацыі, каб трыумфальна распавесці, як яны «ратавалі краіну» ад народа. Выпадковым чынам 9-га жніўня ЗША, Вялікабрытанія і Швейцарыя ўвялі санкцыі супраць гаманцоў рэжыму і некаторых прадпрыемстваў, якія ўцягнутыя ў рэпрэсіі і асабісты заробак акупацыйнай улады. Відавочна, што дата публікацыі і санкцыйных спіс быў продавлен камандай Святланы Ціханоўскі, што паказвае на каласальны поспех каманды Святланы Ціханоўскі ў фарміраванні беларускай позвы ў свеце.
Што нам з гэтага? У нас, беларусаў, сапраўды здольная презыдэнтка, якая і з Байдэнам можа пагаманіць, і патлумачыць, што кубак пасля кавы трэ мыць. Мы можам ганарыцца сваім выбарам.

2. Дзяржава - гэта інстытуты
Падзенне аднаго аўганскага горада за другім амаль без бою ў рукі Талібану шчэ раз паказвае, што колькі грошаў не ўкладвай у нешта, што не з'яўляецца сістэмай, то хлапцы з матывацыяй і кулямётам у руцэ лёгка змятуць і танкі і верталёты. Беларуская дзяржава за 26 год амаль пераўтварылася ў сістэму без інстытутаў
Пачытайце тут, што будзе з беларускай арміяй, калі ім будуць супрацьстаяць хлапцы з матывацыяй

3. Кіберслівы
Восенню перафарбоўкі сайтаў дзяржустаноў здаваліся смешнымі правакацыямі кіберпартызан, аднак апошнія публікацыі ўнутранай камунікацыі злачынцаў у пагонах, паказваюць на больш глыбокае пранікненне ў сеткі акупацыйнага рэжыму. Што нам з гэтага? Калі кіберпартызаны змаглі ўзламаць сеткі захоўвання дадзеных айтистраны і могуць, напрыклад, адключыць камеры відэафіксацыі або апрацаваць дадзеныя па рэальнай смяротнасці ў Беларусі, то ўсё сумна з абаронай дадзеных у Сінявокай.
І вельмі важны момант, у адным з зліваў у начальніка Салігорскага РУУС аж голас дрыжыць ад страху, што беларусы перастануць разбягацца ад міліцыянтаў.

4. Медыя - экстрэмісты
13 жніўня суд Цэнтральнага раёна Мінска прызнаў матэрыялы і соцсеть Тутбаі экстрэмісцкімі. Неправавыя законы не павінны выконвацца, як і рашэнні, заснаваныя на неправавых законах, таму падпісваемся і чытаем ТУТ.бай (праз vpn, калі з Сінявокай)

5. Маразы ў Бразіліі.
Нам беларусам, што з маразоў у Бразіліі - гэта ж далёка, але аказваецца і вельмі блізка. Маразы ў Бразіліі пашкодзілі ўраджай кавы, а нізкі ўраджай у найбуйнейшым вытворцу кававых зерняў - гэта падвышэнне цэны на тавар. Маразы ў Бразіліі, як і рэкордная спякота на Сіцыліі - гэта наступствы экстрэмальнага змены клімату.

6. Відэалекцыя тыдня
Гісторыя - гэта не даты і сухія падзеі мінулага, гэта сёння і гэта плынь дзеяння ці абыякавасці чалавека, дзе мы ўплываем на сваю будучыню і будучыню сваіх дзяцей.
Выбітны гісторык, адмысловец па нашаму рэгіёну Цімаці Снайдэр расказвае пра высновы-урокі 20-га стагоддзя, як не дапусціць тыраніі.
НЕДЕЛЯ 
(Беларуский выше)

1. 09.08.
Неделя началась с годовщины очередных фальсифицированных выборов и последующих протестов. На годовщину оккупационный режим решил устроить марафонский бенефис лидера администрации, чтобы триумфально рассказать, как они «спасали страну» от народа. Случайным образом 9-го августа США, Великобритания и Швейцария ввели санкции против кошельков режима и некоторых предприятий, которые вовлечены в репрессии и личный заработок оккупационной власти. Очевидно, что дата публикации и санкционный список был продавлен командой Светланы Тихановской, что указывает на колоссальный успех команды Светланы Тихановской в формировании беларуской повестки в мире. Что нам с этого?У нас, беларусов, действительно способная президентка, которая и с Баденом может поговорить, и доброе слово сказать. Мы можем гордиться своим выбором.

2.Государство - это институты.
Падение одного афганского города за другим при почти полном отсутствии боевых действий в руках талибов еще раз показывает, что сколько бы денег вы не вкладывали во что-то, что не является системой, ребята с мотивацией и автоматом в руках легко сметут танки и вертолеты. За 26 лет белорусское государство практически превратилось в систему без институтов
Читайте здесь, что будет с белорусской армией, если им противостоят мотивированные ребята.

3. Киберсливы
Осенью перелицовки сайтов госучреждений казались смешными провокациями киберпартизан, однако последние публикации внутренней коммуникации преступников в погонах, показывают на более глубокое проникновение в сети оккупационного режима. Что нам с этого? Если киберпартизаны смогли взломать сети хранения данных айтистраны и могут, например, отключить камеры видеофиксации или обработать данные по реальной смертности в Беларуси, то всё печально с защитой данных в Синеокой. И очень важный момент, в одном из сливов начальник Солигорского РУВД аж голос дрожит от страха, что беларусы перестанут разбегаться от милиционеров.
4. Медиа - экстремисты.
13 августа суд Центрального района Минска признал материалы и соцсети тутбай экстремистскими. Неправовые законы не должны исполняться, как и решения, основанные на неправовых законах, поэтому подписываемся и читаем тут.бай (через vpn, если из Синеокой)
5. Морозы в Бразилии.
Нам беларусам, что с морозов в Бразилии - это же далеко, но оказывается и очень близко. Морозы в Бразилии повредили урожай кофе, а низкий урожай в крупнейшем производителе кофейных зёрен - это повышение цены на товар. Морозы в Бразилии, как и рекордная жара на Сицилии - это последствия экстремального изменения климата.

6. Видеолекция недели
История - это не даты и сухие события прошлого, это сегодня, и это поток действий или безразличия человека, в котором мы влияем на будущее нас и наших детей.
Выдающийся историк, знаток нашего региона Тимоти Снайдер рассказывает о выводах-уроках 20 века, как предотвратить тиранию.

Нядзеля/Воскресенье 08.08.21

1.Афганистан
(Беларуская ніжэй)
Западные войска постепенно покидают Афганистан, и одновременно Талибан захватывает один населённый пункт за другим. В это же время российские власти общаются с представителями террористической организации, когда говорили всегда, что с террористами не ведётся разговоров. Нам, беларусам, это кажется далеко, но в последние недели стало ясно, что оккупационный режим будет использовать людей в тяжёлом положении где угодно, чтобы оказать давление на соседей. Кабул или Кандагар пока не в маршрутной сетке национального авиаперевозчика, но и Багдад ранее не был местом, откуда прилетали организованные туристы.
Видео-объяснялка

2. Дело Тимановской
Беларусь после посадки самолёта Райан Эйр немного исчезла с полос мировых медиа, но обычная ситуация для Беларуси стала взрывной для всего мира. Мы все привыкли в Беларуси к фразам «войди в положение», «ты же всё понимаешь» и т.д.. В обычном мире некомпетентное управление, как упущение спортивных функционеров с тестами на допинг для атлетов, не решается за счёт личных успехов путём «вхождения в положение». Кристина Тимановская повела себя, как повёл бы себя профессионал, чей личный успех и есть часть общего результата, а не «выполнение прогнозных показателей». В Беларуси всё закончится, когда мы начнём себя уважать, не «входить в положение», как например, сдавать деньги в школе на ремонт, на игрушки или краски, покупать квартиры у компаний, процветающих из-за связи с оккупантами, и многое многое другое.
 
3. Смерть Виталий Шишова
Пропажа, а затем обнаружение повешенным Виталия Шишова, тоже вернула Беларусь в информационное поле на Западе. Беларуское государство вряд ли когда-то выполняло роль нанятого менеджера, но теперь беларусы скорее воспринимают беларуское государство, как персонал, удовлетворяющий прихоти одного человека и его семьи. Помня чрезвычайную злопамятность Лукашенко, поэтому почти сразу всплыли предположения об участии в смерти Виталия беларуского государства. Беларусь сейчас - поставщик новостей, от которых в обычном обществе встают волосы дыбом, но наше восприятие нормальности и толерантность насилия давно переступили границы нормальности. 

4. Чтиво на неделю.
Быть силовиком в Беларуси всегда было сложно: наверняка каждый слышал жалобы о сложности работы и невысоких зарплатах милиционеров или прокуроров, но раз за беларуские милиционеры делают сложную работу за невысокую зарплату. Беларуские силовики оказались в ситуации, когда надо выбрать: нарушение присяги и служение Лукашенко, или следование присяге, Закону и достойное служение народу. Очень немногие выбрали второе. Беларусы в 2020 надеялись, что мы выйдем сотнями тысяч и кто-то наверху решит: «всё Лукашенко устал - надо его менять». Так бы произошло, если бы рядовые «исполнители» перестали выполнять приказы, но этого не произошло, потому что никто активно не общался с простыми исполнителями. Было ошибочное предположение, что в окружении Лукашенко хватает сильных и разумных людей. В Португалии времён Салазара была подобная ситуация, когда силовики выполняли грязную работу, обслуживали режим, а не граждан, и вот один «исполнитель» понял, что надоело выполнять просто работу и выполнять прихоти каких-то дядей. Это урок и белорусам - нам нужно работать спокойно с этими исполнителями - они и есть режим, ведь не Лукашенко и Караник бегают по городу в 6 утра и избивают людей. Так сказать - надо работать с исполнителями, работать с ними прямо сейчас, и надо работать ещё вчера, не грубить и угрожать, а объяснять, что мы это народ, что нам никто не платит, что воюют они не за Беларусь и себя, а за ужасное будущее для своих детей и прекрасное будущее семьи Лукашенко и его приближённых. 
Ссылка тут

6. Подкаст недели "Халифат".
Мы любим порассуждать о «Новой Беларуси» в реальности классической диктатурки, которая может продлиться неопределённое время, поэтому предлагаем послушать что НЕ нужно делать в момент появления «Новой Беларуси», и это связано с чтивом недели.
Apple Podcasts
Google Podcasts
1. Аўганістан
(Русский выше)
Заходнія войскі паступова пакідаюць Аўганістан, і адначасова Талібан захоплівае адзін населены пункт за іншым. У гэты ж час расейскія ўлады маюць зносіны з прадстаўнікамі тэрарыстычнай арганізацыі, калі казалі заўсёды, што з тэрарыстамі ня вядуць размоў. Нам, беларусам, гэта здаецца далёка, але ў апошнія тыдні стала ясна, што акупацыйны рэжым будзе выкарыстоўваць людзей ў цяжкім становішчы дзе заўгодна, каб аказаць ціск на суседзяў. Кабул або Кандагар пакуль не ў маршрутнай сетцы нацыянальнага авіяперавозчыка, але і Багдад раней ня быў месцам, адкуль прыляталі арганізаваныя турысты.
Відэа-тлумачалка

2. Справа Ціманоўскай
Беларусь пасля пасадкі самалёта Раян Эйр трохі знікла з палос сусветных медыя, але звычайная сытуацыя для Беларусі стала выбухной для ўсяго свету. Мы ўсе прывыклі ў Беларусі да фразах «увайдзі ў становішча», «ты ж усё разумееш» і г.д . У звычайным свеце некампетэнтнае кіраванне, як недагляд спартыўных функцыянераў з тэстамі на допінг для атлетаў, не вырашаецца за кошт асабістых поспехаў шляхам "уваходжання ў становішча». Крысціна Ціманоўская павяла сябе, як павёў бы сябе прафесіянал, чый асабісты поспех і ёсць частка агульнага выніку, а не «выкананне прагнозных паказчыкаў». У Беларусі ўсё скончыцца, калі мы пачнем сябе паважаць, не «ўваходзіць у становішча», як напрыклад, здаваць грошы ў школе на рамонт, на цацкі або фарбы, купляць кватэры ў кампаній, квітнеючых з-за сувязі з акупантамі, і многае многае іншае .
 
3. Смерць Віталя Шышова
Згуба, а затым выяўленне павешаным Віталя Шышова, таксама вярнула Беларусь у інфармацыйнае поле на Захадзе. Беларуская дзяржава наўрад ці калі-то выконвала ролю найманага мэнэджэра, але цяпер беларусы хутчэй ўспрымаюць беларуская дзяржава, як персанал, які задавальняе капрызе аднаго чалавека і яго сям'і. Памятаючы надзвычайную злапомнасць Лукашэнка, таму амаль адразу ўсплылі здагадкі аб удзеле ў смерці Віталя беларускай дзяржавы. Беларусь цяпер - пастаўшчык навін, ад якіх у звычайным грамадстве ўстаюць валасы дуба, але наша ўспрыманне нармальнасці і талерантнасць гвалту даўно пераступілі межы нармальнасці.

4. Чытво на тыдзень.
Быць сілавікоў у Беларусі заўсёды было складана: напэўна, кожны чуў скаргі аб складанасці працы і невысокіх зарплатах міліцыянтаў ці пракурораў, але раз за беларускія міліцыянты робяць складаную працу за невысокі заробак. Беларускія сілавікі апынуліся ў сітуацыі, калі трэба выбраць: парушэнне прысягі і служэнне Лукашэнка, або прытрымліванне прысягі, Закону і годнае служэнне народу. Вельмі нешматлікія абралі другое. Беларусы ў 2020 спадзяваліся, што мы выйдзем сотнямі тысяч і хтосьці наверсе вырашыць: «усё Лукашэнка стаміўся - трэба яго мяняць». Так бы адбылося, калі б шэраговыя «выканаўцы» перасталі выконваць загады, але гэтага не адбылося, таму што ніхто актыўна не меў зносіны з простымі выканаўцамі. Было памылковае меркаванне, што ў атачэньні Лукашэнкі хапае моцных і разумных людзей. У Партугаліі часоў Салазара была падобная сітуацыя, калі сілавікі выконвалі брудную працу, абслугоўвалі рэжым, а не грамадзян, і вось адзін «выканаўца» зразумеў, што надакучыла выконваць проста працу і выконваць капрызе нейкіх дзядзькам. Гэта ўрок і беларусам - нам трэба працаваць спакойна з гэтымі выканаўцамі - яны і ёсць рэжым, бо не Лукашэнка і Каранік бегаюць па горадзе ў 6-й раніцы і збіваюць людзей. Так бы мовіць - трэба працаваць з выканаўцамі, працаваць з імі прама цяпер, і трэба працаваць яшчэ ўчора, не грубіяніць і пагражаць, а тлумачыць, што мы гэта народ, што нам ніхто не плаціць, што ваююць яны не за Беларусь і сябе, а за жудаснае будучыню для сваіх дзяцей і цудоўную будучыню сям'і Лукашэнкі і яго набліжаных.
Спасылка тут

6. Падкаст тыдня "Халіфат".
Мы любім паразважаць пра «Новай Беларусі» у рэальнасці класічнай диктатурки, якая можа працягнуцца няпэўны час, таму прапануем паслухаць што НЕ трэба рабіць у момант з'яўлення «Новай Беларусі», і гэта звязана з чытвом тыдня.
Apple Podcasts
Google Podcasts

	

Ліпень/Июль — апошні тыдзень

Беларуская (руская ніжэй)

Тэмы тыдня

Ціханоўская сустрэлася з Байдэнам

Прадстаўнік афіцыйнага МЗС, таварыш Глаз, казаў, што не мае сэнсу абмяркоўваць прыватны турыстычны візіт Святланы Ціханоўскай у ЗША. Каманда Ціханоўская ж змагла арганізаваць сустрэчу і з прэзідэнтам ЗША - працоўны турызм усё уключана. 
Мы можам ганарыцца камандай Святланы Ціханоўскай, бо за такі кароткі перыяд з мінімальнымі рэсурсамі яны здольныя арганізаваць столькі сустрэч на такім высокім узроўні.

І вельмі важны момант: Святлана і ейная каманда не змешваюць беларускае пытанне з іншымі пытаннямі з рэгіёну Ўсходняй Еўропы, што рэжыму не дае паслаблення, змушае ствараць нейкія инфоповоды, каб забіць "эфір". 
Часам такія інфаповады - гэта "памылка на памылцы і з кожным годам усё горш і горш".


Расія акукляецца ўсё далей - выбары на носе.

Расійскі рэжым спалягае на грамадскія настроі ў прыняцці рашэнняў, звяртаючыся да рэйтынгаў, як адной з формаў легітымізацыі, паколькі інстытуты працуюць праз раз. Расія падтрымала каманду Лукашэнкі ў 2020, не таму што баялася "віруса рэвалюцыі", а таму што на думку даволі-такі вялікай часткі насельніцтва Расіі выбары ў Беларусі прайшлі сумленна, і большасць апытаных хацелі б, каб прэзідэнтам быў Лукашэнка.

Грамадскія настроі, яны не каменныя, могуць мяняцца, калі ёсць альтэрнатыўнае меркаванне і аб'ектыўная інфармацыя, таму ў Расіі вельмі хваравіта ставяцца да аб'ектыўнага вывучэння гісторыі і да якаснай журналістыцы. Расея будзе змагацца з праўдай пра сваё мінулае і сённяшні дзень, каб не разбурыць міфы, на якіх пабудавана ідэнтычнасць. 
Барацьба з праўдай у Расіі - гэта ціск на незалежныя медыя з дапамогай неправавых абмежаванняў, як, напрыклад, "статус иноагента", прызнанне экстрэмістамі або непажаданай арганізацыі.
Так былі знішчаны структуры Фонду барацьбы з карупцыяй, выданне Праект, VTimes і г.д., каб іншыя медыя і ініцыятывы выбралі шлях "ўнутранай цэнзуры".

Зараз існуе дылема для журналіста ў Расіі: выконваць неправавыя законы і тым самым іх легітымізаваць, або выбраць шлях, які зрабіла Радыё Свабода.

Восенню ў Расіі выбары ў Думу, і тэхналогіі маніпуляцый ува Ўсходняй суседцы значна складаней, чым у Сінявокай, таму перад выбарамі ўлады неправавымі метадамі зачышчаюць поле ад сумленных журналістаў і палітычна моцных апанентаў.

Беларускія медыя - ня забіць, не спыніць, ня стрымаць!

Наша ніва вярнулася! Два нашаніўцы знаходзяцца ў закладніках - мы
ТУТ.бай рэінкарнаваўся!
Народная Воля выходзіць!
The Village ёсць!
Kуку - кукуе!
Онлайнер жывы, але яго актыўна дэдосяць!
Naviny.by - лупяць онлайн, хаця журналісты знаходзяцца ў закладніках.
З Трыбуны крычым аб спорце!
І іншыя!

Беларускія медыя - фенікс, але фенікс, якому мы патрэбныя - падтрымайма беларускія смі і рублём і лайка!


Чорны экран
Вядомая рэч, што недэмакратычныя рэжымы часта не развіваюць свае краіны, але імкнуцца разбурыць сістэмы апанентаў. Расійскія хакеры, як кітайскія ці паўночнакарэйскія выкарыстоўваюцца ўладамі для ціску на іншых ці простага заробку. Нядаўная гісторыя з нападам на трубаправод у ЗША - цікавы прыклад такой палітыкі, дзе нібыта невядомыя хакеры паставілі пад пагрозу пастаўкі паліва ў цэлым рэгіёне ці спынілі мясакамбінат. 


Азбука турмы

Беларуская пенітэнцыярная сістэма настолькі закрытая, што простаму грамадзяніну незразумела колькі ў Беларусі калоній, турмаў, калоній-пасяленняў, СІЗА, ЛПП, ІЧУ, ЦІП і г.д, таму што ДВП МУС дае толькі інфармацыю аб прадукцыі, выпускаемай ведамствам. Уся афіцыйная Беларусь - гэта выпуск тавараў пад прымусам, як сайт Дэпартамента выканання пакаранняў МУС.

Для прыадчынення турэмнай сістэмы - мы рэкамендуем паглядзець цыкл "Азбука турмы". Цыкл хоць і па расейскім досведзе зроблены, але сучасная беларуская турма ў шырокім сэнсе ідэалагічна наўрад ці моцна стала незалежнай і можа не падпісваць інтэграцыйных карт.

Беларуская турма - гэта месца, куды цяпер кідаюць сумленных, таму падтрымаем усіх хаця б лістом.

Русский (беларуский выше)

Темы недели

Тихановская встретилась с Байденом

Представитель официального МИДа, т. Глаз, говорил, что нечего обсуждать частный туристический визит Светланы Тихановской в США. И тут команда Тихановской же смогла организовать встречу и с президентом США - рабочий туризм all inclusive. 
Мы можем гордиться командой Светланы Тихановской - в столь короткий период времени с минимальными ресурсами способны организовать столько встреч на столь высоком уровне.

И очень важный момент: Светлана и её команда не смешивают беларуский вопрос с другими вопросами из региона Восточной Европы, что режиму не даёт расслабления, вынуждает создавать какие-то инфоповоды, чтобы забить “эфир”.
Иногда такие инфоподы - это “ошибка на ошибке, и с каждым годом всё хуже и хуже”.


Россия окукливается всё дальше - выборы на носу.

Российский режим, обращаясь к рейтингам, как одной из форм легитимизации, поскольку институты работают через раз, полагаются на общественные настроения в принятии решений. Россия поддержала команду Лукашенко в 2020, не потому что боялась “вируса революции”,  а потому что по мнению довольно-таки большой части населения России выборы в Беларуси в 2020 прошли честно и большинство опрошенных хотели бы, чтобы президентом был Лукашенко
Общественные настроения, они не каменные, могут меняться, если есть альтернативное мнение и объективная информация, поэтому в России очень болезненно относятся к объективному изучению истории и к качественной журналистике.  Россия будет бороться с правдой о своём прошлом и настоящем, чтобы не разрушить мифы, на которых построена российская идентичность. 
Борьба с правдой в России -  это давление на независимые медиа с помощью неправовых ограничений, как, например, статус иноагента, признание экстремистами или нежелательной организации.
Так были уничтожены структуры Фонда борьбы с коррупцией, издание Проект, VTimes и т.д., чтобы другие медиа и инициативы выбрали путь “внутренней цензуры”.
Сейчас у журналиста в России есть дилемма: выполнять неправовые законы и тем самым их легитимизировать, или выбрать путь, который сделала Радио Свобода.
Осенью в России выборы в думу, и технологии манипуляций в Восточной соседке гораздо сложнее, чем в Синеокой, поэтому перед выборами власти неправовыми методами зачищают поле от честных журналистов и политических сильных оппонентов. 

Беларуские медиа - не забіць, не спыніць, не стрымаць!

Наша ніва вернулась! Два нашаніўцы находятся в заложниках - мы
Тут.бай реинкарнировался!
Народная Воля выходит!
The Village есть!
Kуку - кукует!
Онлайнер жив, но его активно дэдосят!
Naviny.by - лупят онлайн, а журналисты находятся в заложниках.
С Трибуны кричим о спорте!
И другие!


Беларуские медиа - феникс, но феникс, которому мы нужны - поддерживаем беларуские сми и рублём и лайком!


Чёрный экран
Известная вещь, что недемократические режимы часта не развивают свои страны, но стремятся уничтожить системы оппонентов. Российские хакеры, как и их китайские или северокорейские коллеги, используются властями для давления на других или просто для заработка. Недавние истории из США - хороший пример, когда вроде бы неизвестные хакеры поставили под угрозу поставки топлива в целом регионе или остановили мясокомбинат.

Азбука тюрьмы
Беларуская пенитенциарная система настолько закрытая, что простому гражданину непонятно сколько в Беларуси колоний, тюрем, колоний-поселений, СИЗО, ЛТП, ИВС, ЦИП и т.д, потому что ДИН МВД  даёт только информацию о продукции, выпускаемой ведомством. Вся официальная Беларусь - это выпуск товаров под принуждением, как сайт Департамента исполнения наказаний МВД.


Для приоткрытия тюремной системы - мы рекомендуем  посмотреть цикл “Азбука тюрьмы”. Цикл хоть и основан на российском опыте, но современная беларуская тюрьма в широком смысле идеологически вряд ли сильно стало независимой и может не подписывать интеграционных карт. 
Беларуская тюрьма - это место, куда теперь бросают лучших, поэтому поддержим всех хотя бы письмом.

Пілот/Пилот

Дзецюкі!

Беларуские сми мочат уже который месяц, чтобы они не делали свою работу, а мы Беларусы, были лишены доступа к информации - одной из ключевых свобод Человека.


Нас полтора землекопа, поэтому мы по мере своих сил будем делать недельные подборки важных тем недели с ссылками на уважаемые издания, которые, по нашему мнению будут интересны и важны для Беларусов - теперь каждый должен стать поставщиком информации.

Мы решили сделать пилот на этой неделе, чтобы посмотреть - зайдёт ли? Очень ждём ваших реакций в виде комментариев, пожеланий на наши телеграм, фэйсбук или инстаграм - куда вам удобнее.


1) Официальный визит Светланы Тихановской в США.
Светлана Тихановская, как нам кажется, спит пару часов в день, иначе невозможно провести столько встреч за столь короткий промежуток времени.

Пропаганда будет гудеть о частности визитов и невстрече с Байденом, но гораздо важнее, что Светлана и её команда встретилась с людьми, кто составляет стратегию внешней политики. Американские медиа разного политического спектра осветили визит, т.е. о “беларуском вопросе” будет осведомлено не только “прогрессивная общественность”.

2) Ликвидация НГО
Умение ответить на какой-то недружественный акт - это искусство, но уметь ответить в ущерб самому себе - это двойное искусство. Беларуские НГО своим существованием улучшали режим, потому что не только предлагали решения, но и сами внедряли какие-то решения в Беларуси. Условно говоря, идеальная для менеджера ситуация: “ты ничего не делаешь, хотя обязан, а проблема решается сама собой”. Решая проблемы, НГО снижали общественное напряжение, что позволяло режиму заниматься и другими вопросами, но беларуское государство - это менеджер, который ничего не делает, и не хочет, чтобы рядом кто-то что-то делал.
Формальная ликвидация НГО - это плохо для оккупанта, потому что быть в “официально зарегистрированным” НГО в Беларуси - это один из кругов ада. НГО - это активные люди, а они никуда не делись, как и проблемы, поэтому деятельность продолжится.

3) Pegasus 
Беларусы после 2020 стали подкованнее в вопросах информационной безопасности и стараются не кликать всё подряд. Однако компания из Израиля NSO Group создала продукт, способный взламывать мобильное устройство без какого-либо участия жертвы. Технология называется zero-click, а продукт - Pegasus.Pegasus - это программа, которая записывает абсолютно всё на заражённом устройстве. По официальной версии Pegasus был создан для борьбы с террористами, но компания продавала продукт государствам, где слишком размытое понимание терроризма, поэтому жертвами были в основном активисты, политики или журналисты. 

4)Изменение климата
Беларусам, конечно, смешно слушать про климат, однако если наш принцип “Мы вечные, а режим нет”, то надо понимать, что происходит с окружающей средой, в которой нам жить сейчас и послережимный период. 
За последнюю неделю произошли катастрофические наводнения в Германии, Китае, пожары в России (Саха) и США, засуха в Беларуси (ведь дождей в Синеокой нет давно). Климат сейчас настолько непредсказуемый из-за глобального потепления, что метеорологи не могут дать точный прогноз из-за резко меняющейся погоды. Климатические изменения могут быть настолько колоссальными, если ничего не изменить сейчас, что люди будут бежать не от войны или отсутствия работы, а потому что вода закончилась в реке и урожай орошать нечем. Как говорится в песне: “всё переплетено”

Документ или лекция недели.

Каждую неделю мы будем выбрасывать документальный фильм или лекцию, которые нам понравились.

Surveillance capitalism. 
Компании добывают данные, чтобы потом “бездушный алгоритм” рассчитал нам необходимость какого-то продукта и предложил его много много раз. Так что “личные данные - полезное ископаемое”, и компании как шахтёры каждый день добывают данные, чтобы их обработать и продать подороже.

И поддерживаем независимые медиа и рублём и лайком.

Дзецюкі!

Беларускія смі мочаць ўжо які месяц, каб яны не рабілі сваю працу, а мы Беларусы, былі пазбаўленыя доступу да інфармацыі - адной з ключавых свабод Чалавека.


Нас паўтара землякопа, таму мы па меры сваіх сіл будзем рабіць тыднёвыя падборкі важных тэм тыдня з спасылкамі на паважаныя выдання, якія, на нашу думку, будуць цікавыя і важныя для Беларусаў. Зараз кожны павінен стаць пастаўшчыком інфармацыі.

Мы вырашылі зрабіць пілот на гэтым тыдні, каб паглядзець: ці зойдзе. Вельмі чакаем вашых рэакцый у выглядзе каментароў, пажаданняў на нашы телеграм, фэйсбук альбо інстаграм - куды вам зручней.

1) Афіцыйны візіт Святланы Ціханоўскай у ЗША.
Святлана Ціханоўская, як нам здаецца, спіць пару гадзін у дзень, інакш немагчыма правесці столькі сустрэч за такі кароткі прамежак часу.

Прапаганда будзе гудзець аб прыватнасці візітаў і несустрэчы з Байдэнам, але значна важней, што Святлана і ейная каманда сустрэліся з людзьмі, хто складае стратэгію знешняй палітыкі. 
Амерыканскія медыя рознага палітычнага спектру асвятлілі візіт, г.зн. аб "беларускім пытанні" будзе інфармавана не толькі "прагрэсіўная грамадскасць".


2) Ліквідацыя НДА
Уменне адказаць на нейкі несяброўскі акт - гэта мастацтва, але ўмець адказаць і пры гэтым нашкодзіць самому сабе - гэта падвойнае мастацтва. Беларускія НДА сваім існаваннем паляпшалі рэжым, таму што не толькі прапаноўвалі рашэнні, але і самі ўкаранялі нейкія рашэнні ў Беларусі. Існавала ідэальная для мэнэджэра сітуацыя: "ты нічога не робіш, хоць абавязаны, а праблема вырашаецца сама сабой". Вырашаючы праблемы, НДА зніжалі грамадскае напружанне, што дазваляла рэжыму займацца і іншымі пытаннямі, але беларуская дзяржава - гэта менеджэр, які нічога не робіць, і не хоча, каб побач хто-небудзь штосьці рабіў.
Фармальная ліквідацыя НДА - гэта дрэнна для акупанта, таму што быць у "афіцыйна зарэгістраваным" НДА ў Беларусі - гэта адзін з колаў пекла. НДА - гэта актыўныя людзі, а яны нікуды не дзеліся, як і праблемы, таму дзейнасць працягнецца.


3) Pegasus
Беларусы пасля 2020 сталі падкаванымі ў пытаннях інфармацыйнай бяспекі і стараюцца не клікаць усё запар. Аднак кампанія з Ізраіля NSO Group стварыла прадукт, здольны хакнуць мабільную прыладу без якога-небудзь удзелу ахвяры. Тэхналогія завецца zero-click, а прадукт - Pegasus. 
Pegasus - гэта праграма, якая запісвае абсалютна ўсё на інфікаванай прыладзе. Паводле афіцыйнай версіі Pegasus быў створаны для барацьбы з тэрарыстамі, але кампанія прадавала прадукт дзяржавам, дзе занадта размытае і дзіўнае разуменне тэрарызму, таму ахвярамі былі ў асноўным актывісты, палітыкі ці журналісты.

5) Змена клімату
Беларусам, вядома, смешна слухаць пра клімат, аднак калі мы жывем па прынцыпе "Мы вечныя, а рэжым не", то трэба разумець, што адбываецца з навакольным асяроддзем, дзе нам жыць зараз і паслярэжымны перыяд.
За апошні тыдзень адбыліся катастрафічныя паводкі ў Германіі, Кітаі, пажары ў Расіі (Саха) і ЗША, засуха ў Беларусі (бо дажджоў у Сінявокай няма даўно). Клімат зараз настолькі непрадказальны з-за глабальнага пацяплення, што метэаролагі не могуць даць дакладны прагноз з-за нестабільнага надвор'я. Кліматычныя змены могуць быць настолькі каласальнымі, калі нічога не змяніць зараз, што людзі будуць бегчы ня ад вайны ці адсутнасці працы, а таму што вада скончылася ў рацэ і ўраджай абрашаць няма чым. Як гаворыцца ў песні: "усё пераплецена".аДакумент або лекцыя тыдня.

Кожны тыдзень мы будзем выкідаць дакументальны фільм ці лекцыю, якія нам спадабаліся.

Surveillance capitalism.
Кампаніі здабываюць асабістыя дадзеныя, каб потым "бяздушны алгарытм" разлічыў нам неабходнасць нейкага прадукту і прапанаваў яго шмат разоў. Так што "асабістыя дадзеныя - карысны выкапень", і кампаніі, як шахцёры, кожны дзень здабываюць дадзеныя, каб іх апрацаваць і прадаць даражэй.

І падтрымлівайма незалежныя медыя і рублём, і лайкам!

Што рабіць?


Што я асабіста магу зрабіць?

Пытанне, што я магу асабіста зрабіць у сітуацыі, калі вуліцы пустыя, калі журналісты і актывісты знаходзяцца пад прэсам і не могуць выконваць сваю працу, легітымные і мае права на існаванне.

Галоўнае, што мы можам зрабіць - не разбівацца ў роспачы. Роспач - галоўны хаўруснік акупанта. Акупанты менавіта гэтага й дабіваюцца.

Мы не маем права перагарнуць старонку і дараваць злачынствы. Акупанту вельмі хочацца, каб мы ўсе перагарнулі старонку й пайшлі далей.

Мы не маем маральнага права падтрымліваць бізнес паплечнікаў рэжыма. Калі ласка, правярайце тавары, бо паплечнікі робяць рэбрэндынг, мімікруюць пад беларушчыну, каб мы прытупілі пільнасць і набывалі іхнія тавары.

І трошку гісторыі.
У 19-м стагоддзі самыя блізкія суседзі для нас, літоўцы,па ініцыятыве біскупа Валанчуса вырашылі, што найпрайсцейшы спосаб нефінансавання - акупанта, гэта цвярозасць і здаровы лад жыцця.

Мы не маем маральнага права падтрымліваць бізнес паплечнікаў рэжыма. Калі ласка, правярайце тавары ў Краме, бо паплечнікі робяць рэбрэндынг, мімікруюць пад беларушчыну, каб мы прытупілі пільнасць і набывалі іхнія тавары.
Вынікі таварыстваў цвярозасці ў Ковенскай губерніі ў 19-м стагоддзі дасягнулі такога ўзроўню, што даходы ад акцызаў былі нашмат меншыя, чым выдаткі на збор акцызаў. Таварыствы цвярозасці - гэта была асабная старонка самаарганізацыіі простых літоўскіх сялян, праз якую пасля было прасцей распаўсюджваць ідэю нацыянальнай дзяржавы - у выніку Літва стала незалежнай у 1918. 

Вынікі таварыстваў цвярозасці ў Ковенскай губерніі ў 19-м стагоддзі дасягнулі такога ўзроўню, што даходы ад акцызаў былі нашмат меншыя, чым выдаткі на збор акцызаў. Таварыствы цвярозасці — гэта была асабная старонка самаарганізацыіі простых літоўскіх

Памятайма, што кожная выпітая бутэлька акцызных тавараў ці цыгарэта - гэта двайны ўдар па пячонцы. Кожны каўток алкаголю і зацяг цыгарэты - гэта капейчына акупанту. 
Мы не маем права карміць акупанта!

Кожны каўток алкаголю і зацяг цыгарэты — гэта капейчына акупанту.
Ня піць і ня паліць - гэта проста, бяспечна, карысна для здароўя і вельмі танна. Не трэба нікуды выходзіць, ня трэба маляваць транспарант, ня трэба крычаць лозунгі - трэба проста не набываць цыгарэты і падакцызныя тавары.

Калі шэрая маса п’е і паліць - мы не маем права апраўдвацца, што алкаголь і цыгарэты нам дапамагаюць раслабіцца і перажыць стрэс. 
Цыгарэты і алкаголь - дапамагаюць рэжыму, але не нам вольным грамадзянам!


Гэта можа зрабіць кожны, абсалютна кожны!

Раскажы сябрам і родзічам аб гэтым наўпрост зараз.

Чорны лебедзь

Учора прыйшлі за Нашай Нівай, «першай газетай з рысункамі», газетай, што зрабіла выбар застацца ў Беларусі, бо іншай Беларусі ня мае.

Прыйшлі за людзьмі, чыя мара будаваць Беларусь, у якой не будуць катаваць і забіваць, у Беларусі, дзе кожны будзе мець слова і права выбара.

Прыйшлі за газетай невучы, хто ўмее толькі «просто делать свою работу». 

Нейкі т.зв. суддзя даў 14 год Віктару Бабарыка за жаданне вярнуць у Беларусь надзею, бо гэты суддзя здольны толькі «просто делать свою работу»
Міколу Дзядка катавалі т.зв. Міліцыянеры, бо проста «делалі свою работу»

Яны проста «просто делают свою работу», знішчаючы Беларусаў, і не адчуваюць аніякага страху і віны.

Мы, Беларусы, маем на выбар дзве мажлівасці: зваліць ці вярнуць дзяржаву сабе. Адсядзецца і пачакаць - гэта не выбар Беларуса, адседдзецца немагчыма, бо прыдуць за кожным рана ці позна.

Мы выходзілі на мірны пратэст, не за дзядзю, не за рабочага завода, мы выходзілі на мірны пратэст за сваю будучыню.

Пакуль мы будзем сядзець дома і чакаць нейкага «чорнага лебедзя», то гэтыя «выканаўцы» будуць і надалей нішчыць краіну. Яны прыдуць за кожным рана ці позна.

Мы, Беларусы, маем на выбар дзве мажлівасці: зваліць ці вярнуць дзяржаву сабе.
Калі мы хочам нейкую каштоўнасць, мы нешта робім для гэтага. Напрыклад, нам хочацца малака, мы йдзем ножкамі ў краму ці на сайт дастаўкі. Само малако, як каштоўнасць, не прылятае да нас у лядоўню па ўласнай ініцыятыве. Каштоўнасць не прылятае сама, аніякія еўрапейцы санкцыямі не прымусяць акупацыйны рэжым змяніцца і падпарадкавацца народу. 

У акупацыйнага рэжыму хопіць рэсурсаў на існавання на дзесяцігоддзі, калі мы будзем проста чакаць. Аднак акупанты не маюць рэсурсаў на актыўны і працяглы мірны супраціў. 

Вы памятаеце, як пачало ўсё бурацца, калі людзі некалькі днёў выходзілі на вуліцы нягледзячы на кулі і гранаты? Вось да гэтага не падрыхтаваны акупант - ён можа хутка і пазіцыйна збіць хвалю, але доўга ён не можа трымаць абарону.

Пасля мы чамусьці вырашылі пачакаць, пакуль «выканаўцы» пераловяць усіх і перасадзяць. Улада і Беларусь не будуюцца ў фэйсбуку ці тэлеграме, але на вуліцах гарадоў і вёсак. Віртуальная Беларусь - гэта і ёсць пажаданні рэжыму, яму окей, што мы кожны дзень дзесьці ў інтэрнэце абураемся: «неважна колькі год - чалавек столькі не будзе сядзець». Будзе і будуць сядзець іншыя, пакуль мы будзем сядзець дома і будаваць сваю «віртуальную Беларусь».

Улада і Беларусь не будуюцца ў фэйсбуку ці тэлеграме, але на вуліцах гарадоў і вёсак.
Калі мы кажам «мы тут улада», то трэба й дамагацца ўлады, а не проста пахадзіць і йсці дадому. 

Ніякі чорны лебедзь не прыляціць, пакуль мы сядзім дома! Ад эканамічнага крызісу рабочыя і чыноўнікі ня пойдуць мяняць уладу - яны будуць толькі наракаць на беднасць і далей хадзіць на работу. А нашым дзецям пасля жыць у бесперктыўнасці і чэрні толькі таму, што зараз мы сядзім дома, а не страйкуем і не пратэстуем.

Ніякі чорны лебедзь не прыляціць, пакуль мы сядзім дома!
Мы мусім не ленавацца, мы мусім вярнуцца на вуліцу - яны нас баяцца, калі мы на вуліцы і на вуліцы доўга, а не толькі па нядзелях, каб пасля пайсці «на работу». 

Хадзіць на работу і адпачыць на дачы - гэтыя радасці і пакіне нам акупант, а адчуванне сябе гаспадаром сваёй краіны - гэта яны пакінуць сабе.

Мы, народ Беларусі, і ёсць улада, а тыя, хто нам, Беларусам перашкаджае мірна выказваць меркаванне, парушаюць Канстытуцыю і здзяйсняюць злачынства, і мы, Беларусы, маем права злачынства перасекчы паводле арт. 36 Крымінальнага Кодексу Рэспублікі Беларусь.

Жыве Беларусь!