Сырок пад ціскам/Сырок под давлением

Дзецюкі!

У медыя з'явілася інфармацыя, што работнікі скардзяцца на ціск кіраўніцтва Гармалзавода нумар 1 Мінску з мэтай падпісання дамоў калектыўнай матэрыяльнай адказнасьці працоўных брыгад. Нязгодным з ціскам паказваюць на дзверы.

Калі  кепска арганізаваны працоўныя працэсы, то самае простае - гэта перакласці адказнасць на працоўных, хто выконвае гэтыя працэсы, ці пазбавіцца ад жадаючых палепшыць працэсы!

Прадукцыя, вырабленая з парушэннем этычных нормаў, а менавіта пад ціскам - гэта непажаданых прадукцыя ў вольным дэмакратычным свеце.

Як мы можам паўплываць на ціск і дапамагчы рабочым? 

Мы заклікаем устрымацца ад куплі прадукцыі ГМ1 да 31 ліпеня 2021, каб кiраўнiцтва адчула, што ціск на супрацоўнікаў - балюча б'е па прыбытку прадпрыемства.

Адмова ад прадукцыі - дазволіць паказаць рабочым, што мы, беларусы, з імі салідарныя і чуем іх. 
Наша салідарнасць - аргумент для рабочых у перамовах з кіраўніцтвам.

Магчыма, змена звычак спажывання - не самая прыемная рэч, але да 2020 мы шмат што рабілі па звычцы, не надаючы сэнсу важным рэчам. 
Салідарнасць і падтрымка - гэта нашыя інструменты ў барацьбе за свабоду і праўду.

Мы аб'яўляем аб акцыі "тры месяцы без ГМ1".  Часова прадукцыя ГМ1 будзе «чыровоная» ў Краме. 

Мы ўпэўненыя, што некалькі месяцаў без любімых "сыркоў з дзяўчынкай" не папсуюць нам настрой, калі йдзе гаворка пра чалавечую годнасць і свабоду!

Раскажыце пра ціск на працоўных Гармалзаводзе нумар 1 г. Мінска іншым, разам мы здольныя дапамагчы ім адстаяць свае правы!
#ціснемнасырок
Дзецюки!

Беларуские медиа указывают, что работники  Гормолзавода номер 1 г. Минска жалуются на давление руководства  с целью подписания договоров коллективной материальной отвественности рабочих бригад. Несогласным предлагают уволиться!

Когда плохо организованы процессы, самое простое - это переложить ответственность на рабочих, кто выполняет эти процессы, а проще избавиться от недовольных, кто желает улучшить процессы.

Продукция, произведённая с нарушением этических норм, а именно под давлением - это нежеланная продукция в свободном демократическом мире.

Как мы можем повлиять на давление и помочь рабочим?


Мы призываем воздержаться от покупки продукции ГМ1  до 31 июля 2021, чтобы руководство почувствовало, что давление на сотрудников - больно бьёт по прибыли предприятия.

Отказ от продукции - позволит показать рабочим, что мы беларусы с ними солидарны и слышим их. Наша солидарность  - аргумент для рабочих в переговорах с руководством.

Возможно, изменение привычек потребления - не самая приятная вещь, но до 2020 мы многое делали по привычке, не придавая смысл важным вещам.Солидарность и поддержка - это наши инструменты в борьбе за свободу и правду.

Мы объявляем три месяца без ГМ1 - пока продукция ГМ1 будет «красная» в Краме. 


Мы уверены, что несколько месяцев без "сырков с девочкой" не испортят нам настроение, когда речь идёт о человеческом достоинстве и свободе.

Расскажите о давлении на рабочих Гормолзавода номер 1 города Минска другим, вместе мы сможем помочь им отстоять свои права!

#ціснемнасырок
%d такие блоггеры, как: