26/12/2021

Страсти по прошлому.
Ежегодное выступление Путина перед журналистами никогда не было интересным для прослушивания событием, но в этом году всё-таки надо было послушать. Важно, чтобы хотя бы прикинуть, как долго этот ад в Восточной Европе может продолжаться. Очевидно, что это будет продолжаться долго, поскольку критической массе граждан России или всё равно, или они молча поддерживают действия российского государства и к своим гражданам, и к соседям. 
Официальная Россия хочет вернуться в 1945, но делает, это как умеет: давит инакомыслие внутри, создаёт нестабильность снаружи. 

Что нам с этого?
Нам нельзя надеяться на Россию, что там кто-то думает, как помочь развитию демократии или свободы - демократия и свобода - это не понятия 1945 года для СССР, ой России.

Эмиль Александрович.
Последние недели неслышно штурмов погранпереходов на польско-беларуской границе, эвакуационные рейсы постепенно вывозят заложников, но вдруг польский военнослужащий переходит границу и сдаётся беларуским властям. Эмиль Чечко порвал одежду, потом разделся и перешёл в Беларусь, а в интервью госсми в целой одежде рассказывает о злодеяниях польской военщины.
Журналисты Радио Свобода не поленились и просто разбили ложь начиная от перевода с польского на русский, заканчивая обычным сопоставлением сказанного Чечко со сведениями от польских властей.
Очень хорошо сказано в одном из пока ещё не "экстремистких" формирований на телеграм: "Эмиль Александрович Чечко пришёл познакомиться с отцом, который погиб за несколько лет до рождения Эмиля".

Новое "экстремистское" формирование.
У беларуских юристов, кто работает сейчас в госорганах, могло бы получиться работать в английской системе права, но это не точно. Беларуские правоохранители берут на себя роль условного американского судьи, который умеет интерпретировать право и создавать прецеденты, а беларуские правоохранители думают, что умеют интерпретировать право. На самом деле умеют интерпретировать неправовые законы формулировками "объединились с помощью социальных сетей Радио Свобода с целью" и блаблабла.
Сила всех этих неправовых  назначений только в нашем желании исполнять - неправовой закон и решение не должны исполняться. Иначе мы принижаем роль права и закона.
Радио Свобода, как и другие беларуские сми нужно читать, иначе мы погружаемся в мир 1984.


С Рождеством!

Кстати, это Рождество не католическое, а по Григорианскому календарю, то есть по календарю, по которому мы все живём.

"Православное" Рождество тоже неправильно говорить, потому что большинство православных церквей отмечают Рождество Христово 25 декабря. Большинство, кроме Русской, Польской Сербской, Иерусалимской и Грузинской.

С Рождеством!
Жарсці па мінулым.
Штогадовае выступленне Пуціна перад журналістамі ніколі не было цікавым для праслухоўвання падзеяй, але сёлета ўсё ж трэба было паслухаць. Важна, каб хаця б прыкінуць, як доўга гэтае пекла ва Ўсходняй Еўропе можа працягвацца. Відавочна, што гэта будзе працягвацца доўга, паколькі крытычнай масе грамадзян Расіі ці ўсё роўна, ці яны моўчкі падтрымліваюць дзеянні расійскай дзяржавы і да сваіх грамадзян, і да суседзяў.
Афіцыйная Расія хоча вярнуцца ў 1945, але робіць, гэта як умее: цісне іншадумства ўнутры, стварае нестабільнасць звонку.

Што нам з гэтага?
Нам нельга спадзявацца на Расію, што там нехта думае, як дапамагчы развіццю дэмакратыі ці свабоды - дэмакратыя і свабода - гэта не паняцці 1945 года для СССР, ай Расіі.

Эміль Аляксандравіч.
Апошнія тыдні нячутна штурмаў памежных пераходаў на польска-беларускай мяжы, эвакуацыйныя рэйсы паступова вывозяць закладнікаў, але раптам польскі вайсковец пераходзіць мяжу і здаецца беларускім уладам. Эміль Чэчка парваў адзенне, потым распрануўся і перайшоў у Беларусь, а ў інтэрв'ю дзяржсмі ў цэлым адзенні расказвае пра злачынствы польскай ваеншчыны.

Журналісты Радыё Свабода не паленаваліся і проста разбілі хлусьню пачынаючы ад перакладу з польскай на расейскую, заканчваючы звычайным супастаўленьнем сказанага Чачко са зьвесткамі ад польскіх уладаў.
Вельмі добра сказана ў адным з пакуль яшчэ не "экстрэмісцкіх" фармаванняў на тэлеграм: "Эміль Аляксандравіч Чачко прыйшоў пазнаёміцца ​​з бацькам, які загінуў за некалькі гадоў да нараджэння Эміля".

Новае "экстрэмісцкае" фармаванне.
У беларускіх юрыстаў, хто працуе зараз у дзяржорганах, магло б атрымацца працаваць у англійскай сістэме права, але гэта не дакладна. Беларускія праваахоўнікі бяруць на сябе ролю ўмоўнага амерыканскага суддзі, які ўмее інтэрпрэтаваць права і ствараць прэцэдэнты, а беларускія праваахоўнікі думаюць, што ўмеюць інтэрпрэтаваць права. Насамрэч умеюць інтэрпрэтаваць неправавыя законы фармулёўкамі "аб'ядналіся з дапамогай сацыяльных сетак Радыё Свабода з мэтай" і блаблабла.
Сіла ўсіх гэтых неправавых прызначэнняў толькі ў нашым жаданні выконваць - неправавы закон і рашэнне не павінны выконвацца. Інакш мы прыніжаем ролю права і закону.
Радыё Свабода, як і іншыя беларускія СМІ, трэба чытаць, інакш мы апускаемся ў свет 1984 года.


З Калядамі!
Дарэчы, гэтыя Каляды не каталіцкія, а па Грыгарыянскім календары, гэта значыць па календары, па якім мы ўсе жывем.

"Праваслаўныя Каляды" таксама няправільна казаць, бо большасць праваслаўных цэркваў адзначаюць Раство Хрыстовае 25 снежня. Большасць, акрамя Рускай, Польскай Сербскай, Іерусалімскай і Грузінскай.

З Калядамі!
 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: