19/12/2021

А1 и новые меры.
Задержание Николая Бределева вызвало хоть и вялую, но какую-то реакцию от А1 и официальных представителей власти. Как реагирует беларуская власть - правильно насылает проверку. ОАЦ будет проверять А1 в 2022 году - мы помним, что может произойти с бизнесом после проверки.

Адские приговоры.
Лукашенко не мстит своим оппонентам, оппонентов садят просто так. Сергей Тихановский - 18 лет, Микола Статкевич - 14 лет, Игорь Лосик - 15 лет, Артём Саков - 16 лет, Владимир Цыганович - 15 лет, Дмитрий Попов - 16 лет, Пальчис - 13 лет. Как говорится - врагам только закон. 
Одни Беларусы сидят, и садят их не Лукашенко, а другие беларусы. Да, именно беларусы, которые считают, что "просто делают работу" - они и есть этот режим, а не какой-то Лукашенко с горсткой садистов.


Мечты о диалоге.
На неделе вышло интервью Артура Клинова DW, где он слегка сожалеет о 2020, потому что до 2020 было эволюционное развитие страны - её постепенное европеизирование. События 2020 всё откатили назад - вернуть может всё только диалог. 
Иван Кравцов заявил примерно то же самое в интервью Еврорадио.
Ни Кравцов, ни Клинов не указали с кем вести диалог и на каких условиях.
И тут возникает интересный момент - к революции были готовы граждане Беларуси и беларуский режим, а не лидеры старой и новой демократической оппозиции». Очевидно, что команды Бабарико или Тихановской ожидали, что в режиме произойдут изменения и он захочет перемен, однако граждане уже не хотели никаких изменений режима, они хотели глобальных перемен, а не изменения режима».
Народ оказался прогрессивнее и радикальнее, чем команды кандидатов, которые его представляли.
К переговорам нужно было принуждать в сентябре 2020 с ультиматумами и требованиями, а не в 2021 вылавливать Макея в кулуарах, чтобы с ним переброситься словом. Макей ездит в ЕС говорить не с представителями Команды Бабарико или Тихановской.

Очень неуместной кажется аналогия с Манделой - к Манделе в тюрьму пришёл Де Клерк, а не Мандела просил из тюрьмы о диалоге.
И у... Манделы в отличие от Беларуской истории было и насилие, и много лет в тюрьме.
А1 і новыя меры.
Затрыманне Мікалая Брэдзелева выклікала хоць і млявую, але нейкую рэакцыю ад А1 і афіцыйных прадстаўнікоў улады. Як рэагуе беларуская ўлада - правільна насылае праверку. ААЦ будзе правяраць А1 у 2022 годзе - мы памятаем, што можа адбыцца з бізнэсам пасля праверкі.

Пякельныя прысуды.
Лукашэнка не помсціць сваім апанентам, апанентаў садзяць проста так. Сяргей Ціханоўскі - 18 гадоў, Мікола Статкевіч - 14 гадоў, Ігар Лосік - 15 гадоў, Арцём Сакаў - 16 гадоў, Уладзімір Цыгановіч - 15 гадоў, Дзмітрый Папоў - 16 гадоў, Пальчыс - 13 гадоў. Як гаворыцца - ворагам толькі закон.
Адны Беларусы сядзяць і садзяць іх не Лукашэнку, а іншыя беларусы. Так, менавіта беларусы, якія лічаць, што "проста робяць працу" - яны і ёсць гэты рэжым, а не нейкі Лукашэнка са жменькай садыстаў.


Мары аб дыялогу.
На тыдні выйшла інтэрв'ю Артура Клінава DW, дзе ён злёгку шкадуе аб 2020, таму што да 2020 было эвалюцыйнае развіццё краіны - яе паступовае еўрапеізаванне. Падзеі 2020 усё адкацілі назад - вярнуць можа ўсё толькі дыялог.
Іван Краўцоў заявіў прыкладна тое самае ў інтэрв'ю Еўрарадыё.
Ні Краўцоў, ні Клінаў не ўказалі з кім весці дыялог і на якіх умовах.
І тут узнікае цікавы момант - да рэвалюцыі былі падрыхтаваныя грамадзяне Беларусі і беларускі рэжым, а не лідэры старой і новай дэмакратычнай апазіцыі». Відавочна, што каманды Бабарыкі ці Ціханоўскай чакалі, што ў рэжыме адбудуцца змены, і ён захоча пераменаў, аднак грамадзяне ўжо не хацелі ніякіх зменаў рэжыму, яны хацелі глабальных пераменаў, а не змены рэжыму.
Народ аказаўся больш прагрэсіўным і радыкальным, чым каманды кандыдатаў, якія яго прадстаўлялі.
Да перамоваў трэба было прымушаць у верасні 2020 з ультыматумамі і патрабаваннямі, а не ў 2021 вылаўліваць Макея ў кулуарах, каб з ім перакінуцца словам. Макей ездзіць у ЕС размаўляць не з прадстаўнікамі Каманды Бабарыка ці Ціханоўскай.

Вельмі недарэчнай здаецца аналогія з Мандэлай - да Мандэлы ў турму прыйшоў Дэ Клерк, а не Мандэла прасіў з турмы аб дыялогу.
І ў... Мандэлы ў адрозненне ад Беларускай гісторыі было і гвалт, і шмат гадоў у турме.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: