14.11.2021

Ютюб без дизлайков
Компания Гугл решила не демотивировать новых создателей негативным фидбэком, поэтому убрала общее количество дизлайков. Теперь ситуация с бургером от Собянина не повториться и сравнить количество дизлайков и лайков не получится.

Мемориал в России. 
Россия по лекалам 1984 создаёт прошлое - всё что было в прошлом подлежит пересмотру в “официально установленном порядке”, а изучение истории - это харам.  Мемориал занимается очень тяжёлой темой для постсоветской реальности, особенно для таких стран, как Беларусь и Россия, где до сих пор не произошла переоценка преступлений советской власти - массовыми репрессиями. До сих пор почему-то российской власти сложно принять правду о массовых репрессиях в СССР, до сих пор - это просто эпизод,  и местами это было оправданно,  до сих пор нельзя исследовать и возвращать имена жертв - тема табуирована. Мемориал - одна из немногих общественных организаций скрупулёзно и долгосрочно занимается восстановлением справедливости. Давление на исследователей массовых репрессий появилось не сегодня, но сейчас атака не точечная, а ковровая - через суд по неправовым причинам российские власти ликвидируют Мемориал.
Что нам с этого?
Если молчат и не заниматься прошлым, то оно станет настоящим. Везде, где преступления СССР не были исследованы мы имеем авторитарные режимы и плавный возврат к тоталитаризму. 


Политубежище. 
Многие беларусы сейчас или за границей, или собираются за границу из-за преследования по политическим мотивам. Беларусь, как островок стабильности в центре Европы, стало тоже пристанищем для преследуемых конпспирологов, например, за штурм Белого Дома.
Юцюб без дызлайкаў
Кампанія Google вырашыла не дэматываваць новых стваральнікаў негатыўным фідбэкам, таму прыбрала агульную колькасць дызлайкаў. Цяпер сітуацыя з Бургерам ад Сабяніна не паўтарыцца і параўнаць колькасць дызлайкаў і лайкаў не атрымаецца.

Мемарыял у Расіі.
Расія па лекалах 1984 стварае мінулае - усё што было ў мінулым падлягае перагляду ў "афіцыйна ўсталяваным парадку", а вывучэнне гісторыі - гэта харам. Мемарыял займаецца вельмі цяжкай тэмай для постсавецкай рэальнасці, асабліва для такіх краін, як Беларусь і Расія, дзе да гэтага часу не адбылася пераацэнка злачынстваў савецкай улады - масавымі рэпрэсіямі. Да гэтага часу чамусьці расійскай уладзе складана прыняць праўду аб масавых рэпрэсіях у СССР, да гэтага часу - гэта проста эпізод, і месцамі гэта было апраўдана, да гэтага часу нельга даследаваць і вяртаць імёны ахвяр - тэма табуіравана. Мемарыял - адна з нямногіх грамадскіх арганізацый скрупулёзна і доўгатэрмінова займаецца аднаўленнем справядлівасці. Ціск на даследчыкаў масавых рэпрэсій з'явіўся не сёння, але зараз атака не кропкавая, а дывановая - праз суд па неправавых прычынах расейскія ўлады ліквідуюць Мемарыял.
Што нам з гэтага?
Калі маўчаць і не займацца мінулым, то яно стане сапраўдным. Усюды, дзе злачынствы СССР не былі даследаваны мы маем аўтарытарныя рэжымы і плаўнае вяртанне да таталітарызму.


Палітпрытулак.

Многія беларусы зараз ці за мяжой, ці збіраюцца за мяжу з-за пераследу па палітычных матывах. Беларусь, як астравок стабільнасці ў цэнтры Еўропы, стала прыстанкам, але не для ўсіх, а для некаторых, напрыклад  для канпспіролагаў пераследуемых за штурм Белага Дома.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: