07/11/2021

Западные вакцины
Александр Лукашенко заявил, что никаких западных вакцин не будет в Беларуси, потому что все уколются и уедут на Запад за инструкциями. Границы закрыты и западных вакцин в Беларуси, потому что беларусы могут покинуть островок стабильности в центре Европы. Официальная ложь и всеобщее понимание реальности иногда соприкасаются, когда из рта представителя власти вырываются правдивые мотивы какого-то репрессивного решения. 
Беларусы хотят вакцинироваться, но им не дают возможности, потому что они могут покинуть хрустальный сосуд. 

Предзабастовочное состояние.
Некоторые  представители демократических сил заявили о забастовке и весь сентябрь и октябрь в Беларуси было тотально предзабастовочное состояние. Объявление забастовки всеобщей заставило всех говорить о отсутствии единства сил, но скорее оно говорит о демократической природе - беларусы не очень хотят ходить строем. Скорее можно говорить об усталости от пассивного наблюдения за закручиванием гаек и репрессиями. Противостояние беларусов с властью - это противостояние инфоповодов. 
Вся страна находится в предзабастовочном состоянии уже десятки лет - кто-то ждёт алгоритма действий, для кого-то режим агонизирует уже последние 11 лет.
Инфоповод всегда хорошо - он заставляет обсуждать, что-то делать. 


Youtube vs. СК
Ютюб заблокировал аккаунты Следственного Комитета Беларуси - оказалось, что беларуский госорган легко использовал инструменты “коллективного запада”. 

Как мы помним некоторые беларуские ведомства из-за участия в репрессиях внесены в санкционные списки США, так вот формальной причиной стало именно это, поэтому чтобы смотреть, как СК раскрывает геноцид беларуского народа во время Второй Мировой Войны теперь нужно идти например в одноклассники и там ставить “класс” видосам от подчинённых т. Шведа.
Заходнія вакцыны
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што аніякіх заходніх вакцын не будзе ў Беларусі, таму што ўсе ўколюцца і з'едуць на Захад за інструкцыямі. Межы зачыненыя і заходніх вакцын у Беларусі няма, таму што беларусы могуць пакінуць астравок стабільнасці ў цэнтры Еўропы. Афіцыйная хлусня і ўсеагульнае разуменне рэальнасці часам сутыкаюцца, калі з рота прадстаўніка ўлады вырываюцца праўдзівыя матывы нейкага рэпрэсіўнага рашэння.

Беларусы хочуць вакцынавацца, але ім не даюць магчымасці, бо яны могуць пакінуць крыштальную пасудзіну.

Перадстрайкавы стан.
Некаторыя прадстаўнікі дэмакратычных сілаў заявілі аб страйку і ўвесь верасень і кастрычнік у Беларусі быў татальна перадстрайкавы стан. Аб'ява забастоўкі ўсеагульнай прымусіла ўсіх казаць аб адсутнасці адзінства сіл, але хутчэй яно гаворыць аб дэмакратычнай прыродзе - беларусы ня вельмі хочуць хадзіць калонай. Хутчэй можна казаць аб стомленасці ад пасіўнага назірання за закручваннем гаек і рэпрэсіямі. Супрацьстаянне беларусаў з уладай - гэта супрацьстаянне інфападстаў.
Уся краіна знаходзіцца ў перадстрайкавым стане ўжо дзясяткі гадоў - хтосьці чакае алгарытму дзеянняў, для кагосьці рэжым аганізуе ўжо апошнія 11 гадоў.
Інфападстава заўсёды добра - яна прымушае абмяркоўваць, нешта рабіць.


Youtube vs. СК
Юцюб заблакаваў акаўнты Следчага Камітэта Беларусі - аказалася, што  беларускі дзяржорган карыстаўся інструментамі “калектыўнага захаду”.

Як мы памятаем некаторыя беларускія ведамствы з-за ўдзелу ў рэпрэсіях унесены ў санкцыйныя спісы ЗША, дык вось фармальнай прычынай стала менавіта гэта. Таму, каб глядзець, як СК раскрывае генацыд беларускага народа падчас Другой Сусветнай Вайны цяпер трэба ісці напрыклад у аднакласнікі і там ставіць "клас" відосам ад падпарадкаваных т. Шведа.Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: