Нядзеля/Воскресенье 22.08.2021

Русский
(беларуский ниже)

1. Близость Талибана
Афганистан за исключением Панджерского ущелья в руках талибов - многие видели сцены хаоса из Кабульского аэропорта, откуда бегут люди, опасаясь репрессий со стороны талибов. Афганистан достался талибам после долгой вооружённой борьбы, но уничтожение государства было столь стремительным, что за пару месяцев без боя сдались большинство городов Афганистана, в том числе Кабул.
Паблик Советская Белоруссия известен тем, что иногда не выдумывает шутки по мотивам официальных сообщений госсми, а просто перепечатывает официальные сообщения БелТА или госканалов. Читая его иногда сложно понять, где шутка, а где реальная новость от госсми, как например,  сообщение МИДа, что беларусы в Афганистане должны обращаться в посольство Беларуси в Таджикистане. В итоге беларусы улетали самолётом, организованным Украиной,  а не государством Республика Беларусь. 
 
Что нам беларусам с этим Талибаном?
Было бы смешно, если бы не было так грустно, но беларуское государство устами того же посла в Таджикистане (только с VPN) говорит, что Талибан вполне себе окей, потому что все устали от войны. В общем шутки от Советской Белоруссии - это не шутки, а кривая реальность, потому что для государства Республика Беларусь движение, которое предусматривает казнь за прелюбодеяние, отрезание конечностей и уничтожение возможностей для женщин, это окей. Как говорится, без комментариев.

2. Дождь иноагент
Дождь и Важные истории признаны иноагентами. Дождь очень честно освещает события в Беларуси, а Важные Истории - добротная расследовательская журналистика, как и издание Проект.
Россия примерно с 1993 активно двигается к тоталитаризму, что сейчас уже мало кого трогает, что очередное медиа издание признаётся «иностранным агентом». 
Что нам со всего этого?
Многие беларусы читают или смотрят новости по-русски,  поэтому уничтожение хоть и зарубежных, но независимых медиа, снижает возможность  беларусам доступ к взвешенной информации, а также снижение общественного контроля за российским государством.
У нас нет выбора: мы должны проявить солидарность и финансово поддержать такие медиа, как Дождь, Важные истории и т.д., и одновременно поддерживать свои медиа, например, Тутбай запустил донаты (работает с VPN). 
3. Не конец истории
Транзит от авторитарного государства не всегда проходит гладко, особенно если амбре от старого режима и усталость от неопределённости может повлечь выбор в пользу популизма. Пример Центральной Европы, а именно Венгрия, движется в сторону недемократии и несвободы, хотя и изначально с помощью демократических методов. 
Слушать тут
 
Беларуская 
(Руская вышэй)

1. Блізкасць Талібану
Афганістан за выключэннем Панджэрскай  цясьніны ў руках талібаў - многія бачылі сцэны хаосу з Кабульскага аэрапорта, адкуль бягуць людзі, баючыся рэпрэсіяў з боку талібаў. Афганістан дастаўся талібам пасля доўгай ўзброенай барацьбы, але знішчэнне дзяржавы было настолькі імклівым, што за пару месяцаў без бою здаліся большасць гарадоў Афганістана, у тым ліку Кабул. 
Паблік Советская Белоруссія вядомы тым, што часам не выдумляе жарты па матывах афіцыйных паведамленняў дзяржСМІ, а проста перадрукоўвае афіцыйныя паведамленні БелТА або дзяржканалаў. Чытаючы яго часам складана зразумець, дзе жарт, а дзе рэальная навіна ад дзяржСМІ, як напрыклад, паведамленне МЗС, што беларусы ў Афганістане павінны звяртацца ў амбасаду Беларусі ў Таджыкістане. У выніку беларусы ляцелі самалётам, арганізаваным Украінай, а не дзяржавай Рэспубліка Беларусь.

Што нам беларусам з гэтым Талібанам?
Было б смешна, калі б не было так сумна, але беларуская дзяржава вуснамі таго ж амбасадара ў Таджыкістане (толькі з VPN) кажа, што Талібан цалкам сабе окей, таму што ўсе стаміліся ад вайны. Увогуле жарты ад Савецкай Беларусі - гэта не жарты, а крывая рэальнасць, таму што для дзяржавы Рэспубліка Беларусь рух, які прадугледжвае пакаранне за распусту, адразанне канечнасцяў і знішчэнне магчымасцяў для жанчын, гэта окей. Як гаворыцца, без каментароў.

2. Дождь - иноагент
Дождь і Важные истории - прызнаныя замежнымі агентамі. Дождь вельмі сумленна асвятляе падзеі ў Беларусі, а Важныя Гісторыі - дыхтоўная расследовательского журналістыка, як і выданне Праект. Расія прыкладна з 1993 актыўна рухаецца да таталітарызму, што цяпер ужо мала каго кранае, што чарговае выданне прызнаецца «замежным агентам».

Што нам з усяго гэтага?
Многія беларусы чытаюць ці глядзяць навіны па-руску, таму знішчэнне хоць і замежных, але незалежных медыя, зніжае магчымасць беларусам доступ да ўзважанай інфармацыі, а таксама зніжэнне грамадскага кантролю за расійскай дзяржавай.
Мы ня маем выбару: мы павінны праявіць салідарнасць і фінансава падтрымаць такія медыя, як Дождь, Важныя Истории і г.д., і адначасова падтрымліваць свае медыя, напрыклад, Тутбай запусціў Данаты (працуе з VPN).

3. Не канец гісторыі
Транзіт ад аўтарытарнай дзяржавы не заўсёды праходзіць гладка, асабліва калі амбре ад старога рэжыму і стомленасць ад нявызначанасці можа пацягнуць выбар на карысць папулізму. Прыклад Цэнтральнай Еўропы, а менавіта Венгрыя, рухаецца ў бок недэмакратыі і несвабоды, хоць і першапачаткова з дапамогай дэмакратычных метадаў.
Слухаць тут

Одно мнение о "Нядзеля/Воскресенье 22.08.2021"

  1. З TUT.BY трэба тлумачэньне, чаму ім трэба дапамагаць, калі яны посьцяць хлусьлівую на погляд грамадства інфармацыю пад выглядам альтэрнатыўнай думкі дзяржаўных інстытуцый, да прыкладу, статыстыку пра кавід, калі е масса выказваньняў, што яна несумленная.

    Нравится

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: