Ліпень/Июль — апошні тыдзень

Беларуская (руская ніжэй)

Тэмы тыдня

Ціханоўская сустрэлася з Байдэнам

Прадстаўнік афіцыйнага МЗС, таварыш Глаз, казаў, што не мае сэнсу абмяркоўваць прыватны турыстычны візіт Святланы Ціханоўскай у ЗША. Каманда Ціханоўская ж змагла арганізаваць сустрэчу і з прэзідэнтам ЗША - працоўны турызм усё уключана. 
Мы можам ганарыцца камандай Святланы Ціханоўскай, бо за такі кароткі перыяд з мінімальнымі рэсурсамі яны здольныя арганізаваць столькі сустрэч на такім высокім узроўні.

І вельмі важны момант: Святлана і ейная каманда не змешваюць беларускае пытанне з іншымі пытаннямі з рэгіёну Ўсходняй Еўропы, што рэжыму не дае паслаблення, змушае ствараць нейкія инфоповоды, каб забіць "эфір". 
Часам такія інфаповады - гэта "памылка на памылцы і з кожным годам усё горш і горш".


Расія акукляецца ўсё далей - выбары на носе.

Расійскі рэжым спалягае на грамадскія настроі ў прыняцці рашэнняў, звяртаючыся да рэйтынгаў, як адной з формаў легітымізацыі, паколькі інстытуты працуюць праз раз. Расія падтрымала каманду Лукашэнкі ў 2020, не таму што баялася "віруса рэвалюцыі", а таму што на думку даволі-такі вялікай часткі насельніцтва Расіі выбары ў Беларусі прайшлі сумленна, і большасць апытаных хацелі б, каб прэзідэнтам быў Лукашэнка.

Грамадскія настроі, яны не каменныя, могуць мяняцца, калі ёсць альтэрнатыўнае меркаванне і аб'ектыўная інфармацыя, таму ў Расіі вельмі хваравіта ставяцца да аб'ектыўнага вывучэння гісторыі і да якаснай журналістыцы. Расея будзе змагацца з праўдай пра сваё мінулае і сённяшні дзень, каб не разбурыць міфы, на якіх пабудавана ідэнтычнасць. 
Барацьба з праўдай у Расіі - гэта ціск на незалежныя медыя з дапамогай неправавых абмежаванняў, як, напрыклад, "статус иноагента", прызнанне экстрэмістамі або непажаданай арганізацыі.
Так былі знішчаны структуры Фонду барацьбы з карупцыяй, выданне Праект, VTimes і г.д., каб іншыя медыя і ініцыятывы выбралі шлях "ўнутранай цэнзуры".

Зараз існуе дылема для журналіста ў Расіі: выконваць неправавыя законы і тым самым іх легітымізаваць, або выбраць шлях, які зрабіла Радыё Свабода.

Восенню ў Расіі выбары ў Думу, і тэхналогіі маніпуляцый ува Ўсходняй суседцы значна складаней, чым у Сінявокай, таму перад выбарамі ўлады неправавымі метадамі зачышчаюць поле ад сумленных журналістаў і палітычна моцных апанентаў.

Беларускія медыя - ня забіць, не спыніць, ня стрымаць!

Наша ніва вярнулася! Два нашаніўцы знаходзяцца ў закладніках - мы
ТУТ.бай рэінкарнаваўся!
Народная Воля выходзіць!
The Village ёсць!
Kуку - кукуе!
Онлайнер жывы, але яго актыўна дэдосяць!
Naviny.by - лупяць онлайн, хаця журналісты знаходзяцца ў закладніках.
З Трыбуны крычым аб спорце!
І іншыя!

Беларускія медыя - фенікс, але фенікс, якому мы патрэбныя - падтрымайма беларускія смі і рублём і лайка!


Чорны экран
Вядомая рэч, што недэмакратычныя рэжымы часта не развіваюць свае краіны, але імкнуцца разбурыць сістэмы апанентаў. Расійскія хакеры, як кітайскія ці паўночнакарэйскія выкарыстоўваюцца ўладамі для ціску на іншых ці простага заробку. Нядаўная гісторыя з нападам на трубаправод у ЗША - цікавы прыклад такой палітыкі, дзе нібыта невядомыя хакеры паставілі пад пагрозу пастаўкі паліва ў цэлым рэгіёне ці спынілі мясакамбінат. 


Азбука турмы

Беларуская пенітэнцыярная сістэма настолькі закрытая, што простаму грамадзяніну незразумела колькі ў Беларусі калоній, турмаў, калоній-пасяленняў, СІЗА, ЛПП, ІЧУ, ЦІП і г.д, таму што ДВП МУС дае толькі інфармацыю аб прадукцыі, выпускаемай ведамствам. Уся афіцыйная Беларусь - гэта выпуск тавараў пад прымусам, як сайт Дэпартамента выканання пакаранняў МУС.

Для прыадчынення турэмнай сістэмы - мы рэкамендуем паглядзець цыкл "Азбука турмы". Цыкл хоць і па расейскім досведзе зроблены, але сучасная беларуская турма ў шырокім сэнсе ідэалагічна наўрад ці моцна стала незалежнай і можа не падпісваць інтэграцыйных карт.

Беларуская турма - гэта месца, куды цяпер кідаюць сумленных, таму падтрымаем усіх хаця б лістом.

Русский (беларуский выше)

Темы недели

Тихановская встретилась с Байденом

Представитель официального МИДа, т. Глаз, говорил, что нечего обсуждать частный туристический визит Светланы Тихановской в США.  И тут команда Тихановской же смогла организовать встречу и с президентом США - рабочий туризм all inclusive. 
Мы можем гордиться командой Светланы Тихановской - в столь короткий период времени с минимальными ресурсами способны организовать столько встреч на столь высоком уровне.

И очень важный момент: Светлана и её команда не смешивают беларуский вопрос с другими вопросами из региона Восточной Европы, что режиму не даёт расслабления, вынуждает создавать какие-то инфоповоды, чтобы забить “эфир”.
Иногда такие инфоподы - это “ошибка на ошибке, и с каждым годом всё хуже и хуже”.


Россия окукливается всё дальше - выборы на носу.

Российский режим, обращаясь к рейтингам, как одной из форм легитимизации, поскольку институты работают через раз, полагаются на общественные настроения в принятии решений. Россия поддержала команду Лукашенко в 2020, не потому что боялась “вируса революции”,  а потому что по мнению довольно-таки большой части населения России выборы в Беларуси в 2020 прошли честно и большинство опрошенных хотели бы, чтобы президентом был Лукашенко
Общественные настроения, они не каменные, могут меняться, если есть альтернативное мнение и объективная информация, поэтому в России очень болезненно относятся к объективному изучению истории и к качественной журналистике.  Россия будет бороться с правдой о своём прошлом и настоящем, чтобы не разрушить мифы, на которых построена российская идентичность. 
Борьба с правдой в России -  это давление на независимые медиа с помощью неправовых ограничений, как, например, статус иноагента, признание экстремистами или нежелательной организации.
Так были уничтожены структуры Фонда борьбы с коррупцией, издание Проект, VTimes и т.д., чтобы другие медиа и инициативы выбрали путь “внутренней цензуры”.
Сейчас у журналиста в России есть дилемма: выполнять неправовые законы и тем самым их легитимизировать, или выбрать путь, который сделала Радио Свобода.
Осенью в России выборы в думу, и технологии манипуляций в Восточной соседке гораздо сложнее, чем в Синеокой, поэтому перед выборами власти неправовыми методами зачищают поле от честных журналистов и политических сильных оппонентов. 

Беларуские медиа - не забіць, не спыніць, не стрымаць!

Наша ніва вернулась! Два нашаніўцы находятся в заложниках - мы
Тут.бай реинкарнировался!
Народная Воля выходит!
The Village есть!
Kуку - кукует!
Онлайнер жив, но его активно дэдосят!
Naviny.by - лупят онлайн, а журналисты находятся в заложниках.
С Трибуны кричим о спорте!
И другие!


Беларуские медиа - феникс, но феникс, которому мы нужны - поддерживаем беларуские сми и рублём и лайком!


Чёрный экран
Известная вещь, что недемократические режимы часта не развивают свои страны, но стремятся уничтожить системы оппонентов. Российские хакеры, как и их китайские или северокорейские коллеги, используются властями для давления на других или просто для заработка. Недавние истории из США - хороший пример, когда вроде бы неизвестные хакеры поставили под угрозу поставки топлива в целом регионе или остановили мясокомбинат.

Азбука тюрьмы
Беларуская пенитенциарная система настолько закрытая, что простому гражданину непонятно сколько в Беларуси колоний, тюрем, колоний-поселений, СИЗО, ЛТП, ИВС, ЦИП и т.д, потому что ДИН МВД  даёт только информацию о продукции, выпускаемой ведомством. Вся официальная Беларусь - это выпуск товаров под принуждением, как сайт Департамента исполнения наказаний МВД.


Для приоткрытия тюремной системы - мы рекомендуем  посмотреть цикл “Азбука тюрьмы”. Цикл хоть и основан на российском опыте, но современная беларуская тюрьма в широком смысле идеологически вряд ли сильно стало независимой и может не подписывать интеграционных карт. 
Беларуская тюрьма - это место, куда теперь бросают лучших, поэтому поддержим всех хотя бы письмом.

Одно мнение о "Ліпень/Июль — апошні тыдзень"

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: